سوخت و احتراق, دوره (11), شماره (3), سال (2019-1) , صفحات (29-46)

عنوان : ( مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت )

نویسندگان: حسنین عبدالرحمن کریم اللامی , محمد طبسی زاده , عبدالعلی فرزاد , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، پارامترهای موثر بر میزان تولید بیودیزل از روغن هسته خرما به سه روش حرارت‌دهی مرسوم، ماکروویو و فراصوت بررسی شد. به منظور انجام فرآیند تولید بیودیزل، ابتدا واکنش استری با کاتالیست اسید سولفوریک انجام شد تا میزان اسید چرب آزاد موجود در روغن هسته خرما به میزان استاندارد برای واکنش ترانس‌استریفیکاسیون کاهش یابد. نتایج نشان داد که 1 درصد وزنی کاتالیست و نسبت مولی الکل به روغن 9-8، میزان بهینه برای هر سه روش تولید بیودیزل بود. به عبارت دیگر روش مورد استفاده تاثیری بر میزان کاتالیست و متانول مصرفی در فرایند نداشت. در روش حرارت‌دهی مرسوم دمای°C 56 به عنوان دمای بهینه انتخاب شد و توان تقریبا 300 وات در هر دو روش ماکروویو و فراصوت بالاترین بازده را فراهم کرد. اما تفاوت اصلی در کاهش زمان واکنش بود بطوریکه زمان واکنش از حدود 90 دقیقه برای رسیدن به نقطه تعادل در روش مرسوم به 5/7 دقیقه در روش فراصوت و تنها 3 دقیقه در روش ماکروویو کاهش یافت. از لحاظ مصرف انرژی، روش ماکروویو مناسب‌تر از روش فراصوت شناخته شد. نتایح مدل‌سازی نیز نشان داد که مدل‌های پیشنهادی دارای مطابقت مناسبی با مقدار آزمایشگاهی هستند. نسبت مولی متانول/روغن و دما در روش مرسوم، میزان کاتالیست و متانول در روش ماکروویو و توان امواج فراصوت در روش فراصوت بیشترین تاثیر را بر تبدیل روغن هسته خرما به بیودیزل داشتند.

کلمات کلیدی

, روغن هسته خرما, بیودیزل, ترانس استریفیکاسیون, حرارت‌دهی مرسوم, ماکروویو, فراصوت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070194,
author = {اللامی, حسنین عبدالرحمن کریم and طبسی زاده, محمد and فرزاد, عبدالعلی and روحانی, عباس},
title = {مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت},
journal = {سوخت و احتراق},
year = {2019},
volume = {11},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-3629},
pages = {29--46},
numpages = {17},
keywords = {روغن هسته خرما، بیودیزل، ترانس استریفیکاسیون، حرارت‌دهی مرسوم، ماکروویو، فراصوت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت
%A اللامی, حسنین عبدالرحمن کریم
%A طبسی زاده, محمد
%A فرزاد, عبدالعلی
%A روحانی, عباس
%J سوخت و احتراق
%@ 2008-3629
%D 2019

[Download]