مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (5), شماره (10), سال (2018-3) , صفحات (157-192)

عنوان : ( عوامل موثر بر اعتماد زائرین به مردم مشهد با تاکید بر تصورات قالبی )

نویسندگان: فاطمه اسحقی , محمد مظلوم خراسانی , علی اکبر مجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«توصیف و تحلیل تصورات قالبی» و «اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد» دو مؤلفه مهم و اثرگذار در روابط و تعاملات اجتماعی میزبان - میهمان به شمار می ود. داده ها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه از نمونه ای مشتمل بر 310 نفر از زائرین جمع-آوری شده است. یافته ها نشان داد زائرین، مشهدی ها را افرادی خونگرم و خوش برخورد، صمیمی، متواضع، مهمان نواز، صبور (تصورات قالبی مثبت) و تا حدی باایمان و قانون¬مدار (در حد متوسط و خنثی) و هم چنین افرادی منفعت طلب و سودجو، خسیس و بی انصاف (تصورات قالبی منفی) می دانند. هم چنین اعتماد اجتماعی زائرین نسبت به مردم مشهد در حد متوسط است. برای آزمون فرضیات از تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده و نتایج حاصل نشان می دهد که تصورات قالبی زائرین با اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد رابطه¬ای مثبت و معنادار داشته و از بین متغیرهای مورد بررسی بیش¬ترین تأثیر را بر اعتماد اجتماعی دارد. سایر عوامل تأثیرگذار شامل: قوم مداری، رضایت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، جنسیت، وضعیت تأهل و قومیت می¬باشد. ضمناً متغیرهای جنسیت، محل سکونت، قومیت، رضایت و قوم¬مداری بر تصورات قالبی زائرین تأثیرگذارند.

کلمات کلیدی

, اعتماد تعمیم یافته, تصورات قالبی, قوم مداری, احساس رضایت, زائرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070200,
author = {اسحقی, فاطمه and مظلوم خراسانی, محمد and مجدی, علی اکبر},
title = {عوامل موثر بر اعتماد زائرین به مردم مشهد با تاکید بر تصورات قالبی},
journal = {مطالعات اجتماعی گردشگری},
year = {2018},
volume = {5},
number = {10},
month = {March},
issn = {2382-9664},
pages = {157--192},
numpages = {35},
keywords = {اعتماد تعمیم یافته، تصورات قالبی، قوم مداری، احساس رضایت، زائرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر اعتماد زائرین به مردم مشهد با تاکید بر تصورات قالبی
%A اسحقی, فاطمه
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A مجدی, علی اکبر
%J مطالعات اجتماعی گردشگری
%@ 2382-9664
%D 2018

[Download]