مسایل اجتماعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (189-202)

عنوان : ( پژوهش جامعه‌شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا» )

نویسندگان: محمد رضا طالبان , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله‌ای با عنوان «تبریز، شهر بدون گدا: مطالعه جامعه‌شناختی مواجهه شهروندان با پدیده تکدی‌گری» از سیدحسین سراج‌زاده، توکل آقایاری هیر و نشمین خضری در مجله مسائل اجتماعی ایران (بهار و تابستان 1396) به چاپ رسید که در آن برخی نارسایی‌ها به چشم می‌خورد که مبنای نقد حاضر قرار گرفته است. آگاهی از این نارسایی‌ها شاید بتواند مانع از تکرار آنها شده و تحقیقات آتی را در مسیر درست‌تری قرار دهد. مقاله مذکور به‌طور خلاصه کوشیده است با تأکید بر دیدگاه و کنش شهروندان تبریزی درخصوص پدیده تکدی‌گری و مواجهه با آن به این پرسش پاسخ دهد که «چرا شهر تبریز متکدی ندارد؟»(ص29) برای رسیدن به پاسخ این سؤال از روش کیفی نظریه زمینه‌ای استفاده شده و براساس نتایج جمع‌بندی شده از مصاحبه با نمونه‌ای هدفمند از 20 شهروند تبریزی، 11 مقوله تبیینی حول یک مقوله هسته به نام «فرهنگ مقابله‌ای» استخراج گردیده است که به زعم نویسندگان محترم تبیینی معتبر برای فقدان تکدی‌گری در تبریز است.

کلمات کلیدی

, تکدی گری , روش کیفی نظریه زمینه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070201,
author = {محمد رضا طالبان and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {پژوهش جامعه‌شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا»},
journal = {مسایل اجتماعی ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2476-6933},
pages = {189--202},
numpages = {13},
keywords = {تکدی گری ; روش کیفی نظریه زمینه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهش جامعه‌شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا»
%A محمد رضا طالبان
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J مسایل اجتماعی ایران
%@ 2476-6933
%D 2018

[Download]