جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (7), شماره (9), سال (2017-9) , صفحات (237-961)

عنوان : ( رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در احیای بافت فرسوده : نمو نه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز )

نویسندگان: زهرا سیاحی , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بافت ک هن،ه فرسو ده و ناب س امان شهری که بیش تردرهستهمرکزییا لا یییه ه ااای میانیشهر هاواقعند،نیازمنددخالتو یک ی ) CD(S س امان ده یه س تند که در ای ن ر اس تا س امان ده یو ا ح یاء باف ت فرسو ده شهری با رو یک رد اس تر اتژی توسع ه شهری د ر ر ا ستای ) CD(((S(( از ض رور یا ت مهم در امر بر نامه ر یزی محسو مبی شود . هد فپ ژوهش ار ائه اس تر ات ژی توسعهشهری ا ح یاء بافت فرسو ده ب خش مرکزی شهر اهو از است . وسعت محدودهم وردم ط العه 302 هکتار و ش امل 9 محلهم ممی باش د. د د د ر مشخ صش د ها ن. د رو ش ت ح قی ق در قالب پرسش نامه ههه ااای ب س تهبا ) CDS( ای ن پژوهش 40 ، ش ا خص در ج هت توسع شهه ری میقا سا سمی و چ ند یگ زانه ی ر بتا ه ی ص ورت گر فته، در ض من پرسش نامه بر ا ی دو گروه شهرو ن د ا ن و مت خصص ان ش هریدر 5 ط یف لیک ر یت طر ا حی و با اس تفاده از فرمول کوکر ا ن حجم نمو نه تعیی ن گرد ید . اطلا ع ات ش اخ ص ه صا ااص از طر یقتکمیل 5 پرسش نامه از خ ان و اره ای س اکن و ا حده ای مسکو ن ی و 105 پرسش نامه از مت خصص ان ش هیر بر اس ا س روش نمو نه گ یری 37 تجز یه و تح لیل ا طلاعات ا نجامشدهاستکه نتایج AMOSE و SPS یS تصادفی ب وده، سپسب ا استفاده از ن رم افز ا رها ، پژوهش ن شمانی د هدکهم یانگ ین ش اخص ق اب ل ز ندگی بو دن .79 2 و میانگینشاخصحکمرواییخوبشهری 2.77 می ان گ ین ش اخص ب ان کد اری 2.74 و در ن هایت میانگین شاخص رقابتی ب ودن ن یز 2.80 است .د ر نتی ج ه ش ا خها صیا ستراتژی توسع ه شهری در ب خش مرکزی شهر اهو از از ج ایگ اه مناس بی برخورد ار نم ی باش.د

کلمات کلیدی

, : بافت فرسوده , شهر اهواز , CDS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070207,
author = {سیاحی, زهرا and رهنماء, محمدرحیم and اجزاء شکوهی, محمد},
title = {رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در احیای بافت فرسوده : نمو نه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز},
journal = {جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)},
year = {2017},
volume = {7},
number = {9},
month = {September},
issn = {2228-6462},
pages = {237--961},
numpages = {724},
keywords = {: بافت فرسوده ، شهر اهواز ، CDS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در احیای بافت فرسوده : نمو نه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز
%A سیاحی, زهرا
%A رهنماء, محمدرحیم
%A اجزاء شکوهی, محمد
%J جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)
%@ 2228-6462
%D 2017

[Download]