علوم و فنون مرزی, دوره (9), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (137-162)

عنوان : ( بررسی شاخص‌های توسعه در مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی روستاهای مرزی شهرستان درگز) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مریم قاسمی , زهرا نسیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده فقدان عدالت فضایی و جغرافیایی و نابرابری‌ها در بین مناطق مختلف کشور از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت ملی محسوب می‌شود. این شرایط موجب تشدید احساس تبعیض بین مردم شده و شکاف‌های قومی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. این بی‌عدالتی جغرافیایی و فضایی به‌ویژه در مناطق مرزی کشور که با مشکلات و چالش‌هایی بسیاری ازجمله دوری از مرکز و کانون‌های قدرت و ثروت، فقر و توسعه‌نیافتگی، ضعف زیرساخت‌ها، مجاورت با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور همسایه و ... مواجه هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است و به‌طور مستقیم بر امنیت این مناطق تأثیرگذار است. هدف از پژوهش بررسی سطوح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان مرزی درگز بر مبنای هفت مؤلفه اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی، خدماتی، فرهنگی-آموزشی، بهداشتی و ارتباطی و 52 شاخص می‌باشد. این پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی- مقایسه‌ای است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تاپسیس و روش ضریب اختلاف، جهت رتبه‌بندی و پراکندگی امکانات و خدمات (شاخص‌های موردمطالعه) در دهستان‌ها مبادرت شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ازلحاظ سطح توسعه‌یافتگی بین دهستان‌های شهرستان درگز تفاوت و نابرابری وجود دارد، به‌طوری‌که از مجموع شش دهستان این شهرستان یک دهستان در سطح کاملاً برخوردار، چهار دهستان نیمه برخوردار و یک دهستان در سطح محروم قرار دارد؛ ضمن اینکه ازنظر مؤلفه‌ها و شاخص‌ها نیز تفاوت زیادی بین دهستان‌ها وجود دارد. رتبه‌بندی دهستان‌ها در این پژوهش می‌تواند در بهینه‌سازی وضع موجود و سامان‌دهی سطوح توسعه و امنیت پایدار در این شهرستان مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, امنیت پایدار, توسعه, شهرستان درگز, روستاهای مرزی, تاپسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070215,
author = {زرقانی, سیدهادی and قاسمی, مریم and نسیمی, زهرا},
title = {بررسی شاخص‌های توسعه در مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی روستاهای مرزی شهرستان درگز)},
journal = {علوم و فنون مرزی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2538-4090},
pages = {137--162},
numpages = {25},
keywords = {امنیت پایدار، توسعه، شهرستان درگز، روستاهای مرزی، تاپسیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخص‌های توسعه در مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی روستاهای مرزی شهرستان درگز)
%A زرقانی, سیدهادی
%A قاسمی, مریم
%A نسیمی, زهرا
%J علوم و فنون مرزی
%@ 2538-4090
%D 2018

[Download]