تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (707-720)

عنوان : ( اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم‌های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری )

نویسندگان: قادر رستمی تبنق , محمد مقدم , عبدالله قاسمی پیربلوطی , علی تهرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی به فرم‌های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی تحت تأثیر تنش شوری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. عامل اول شامل: تنش شوری در چهار سطح (صفر، 40، 80، 120 میلی¬مولار NaCl) و عامل دوم شامل: محلول¬پاشی کود در پنج سطح (شاهد (بدون کاربرد کود)، سولفات آهن 1500 میلی‌گرم در لیتر، سولفات‌ روی 1500 میلی¬گرم در لیتر، نانو اکسید آهن 300 میلی‌گرم در لیتر و نانو اکسید روی 300 میلی¬گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد که تنش شوری بر شاخص¬های رشدی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی تأثیر معنی¬داری داشت و سبب کاهش صفات مورد بررسی شد. همچنین بررسی اثر متقابل داده¬ها نشان داد که بیشترین میزان شاخص‌های رشد و محتوای کلروفیل در تیمارهای شاهد (بدون تنش شوری) و تنش ملایم (40 میلی‌مولار) همراه با محلول¬پاشی نانو کود آهن و روی حاصل شد. به‌طوری‌که بیشترین ارتفاع بوته (78 سانتی¬متر)، تعداد شاخه¬فرعی (36 شاخه در بوته) و طول برگ (6 سانتی¬متر) مربوط به تیمار شاهد (بدون تنش شوری) و محلول¬پاشی نانو کود آهن بود. درحالی‌که بیشترین عرض برگ (16/2 سانتی¬متر) در تنش ملایم 40 میلی¬مولار همراه با کاربرد نانو کود آهن به دست آمد که تفاوت معنی‌داری با کاربرد کودهای نانو در تیمار شاهد نداشت. بیشترین میزان کربوهیدرات‌های محلول با مقدار 28/1 و 12/1 میلی-گرم در گرم وزن خشک به ترتیب در شرایط تنش شوری 40 و 80 میلی¬مولار همراه با کاربرد نانو کود آهن به دست آمد. به‌طورکلی می¬توان گفت که مصرف نانو کود آهن و روی نسبت به شکل سولفاته آن در شرایط تنش شوری ملایم (40 میلی¬مولار) می¬تواند باعث افزایش رشد گیاه و بهبود خصوصیات بیوشیمیایی نعناع فلفلی شود.

کلمات کلیدی

, نعناع فلفلی, شاخص‌های رشد, رنگیزه¬های فتوسنتزی, محلول¬پاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070216,
author = {رستمی تبنق, قادر and مقدم, محمد and عبدالله قاسمی پیربلوطی and تهرانی فر, علی},
title = {اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم‌های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2018},
volume = {11},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-7604},
pages = {707--720},
numpages = {13},
keywords = {نعناع فلفلی، شاخص‌های رشد، رنگیزه¬های فتوسنتزی، محلول¬پاشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم‌های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری
%A رستمی تبنق, قادر
%A مقدم, محمد
%A عبدالله قاسمی پیربلوطی
%A تهرانی فر, علی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2018

[Download]