جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (8), شماره (1), سال (2020-1) , صفحات (65-82)

عنوان : ( ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مبتنی بر GIS برای مکان یابی اقدامات حفاظت آب‌وخاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک) )

نویسندگان: مطهره دهقان , محمود آذری , عادل سپهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین و اولویت بندی مناطق مناسب جهت اجرای اقدامات حفاظت آب و خاک از تصمیمات مهم در پروژه های آبخیزداری می باشد که نیاز به تحلیل اطلاعات مکانی حوضه و انطباق آن با استاندارد های اقدامات می باشد. احداث تراس و بانکت از جمله اقدامات حفاظت آب و خاک می باشد که سابقه طولانی در کشور دارد. این تحقیق با هدف ارایه یک سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر GIS به منظور تعیین مکان مناسب احداث تراس و بانکت بندی و اولویت بندی آن، در حوزه کاخک استان خراسان رضوی انجام شد. بدین منظور معیارهای لازم شامل شیب، بارندگی، رواناب، بافت خاک، عمق خاک، کاربری اراضی و فاصله از الگوی زهکشی از منابع مختلف گردآوری شد و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی اهمیت نسبی هر معیار و طبقات هر معیار تعیین گردید. با اعمال وزن های نهایی در نقشه های معیارها در سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه تناسب حوضه برای هر اقدام تعیین شد. نتایج نشان دارد که ۴ و ۷ درصد از سطح حوزه به ترتیب بسیار مناسب و مناسب برای احداث تراس می باشد و ۵ و ۱۴ درصد به ترتیب بسیار مناسب و مناسب برای احداث بانکت می باشد. مقایسه وسعت عملیات اجرا شده با نتایج تحقیق نشان داد که ۵۹ درصد بانکت ها و ۸/۲۱ تراس های اجرا شده در حوضه در طبقات بسیار مناسب و مناسب واقع شده است. سیستم حاضر می تواند در تصمیم گیری بهتر مدیران آبخیز و دست اندرکان حفاظت آب و خاک مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

, مکان یابی, اولویت بندی, تحلیل سلسله مراتبی, GIS, حوضه کاخک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070217,
author = {دهقان, مطهره and آذری, محمود and سپهر, عادل},
title = {ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مبتنی بر GIS برای مکان یابی اقدامات حفاظت آب‌وخاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {1},
month = {January},
issn = {2322-1682},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {مکان یابی، اولویت بندی، تحلیل سلسله مراتبی، GIS، حوضه کاخک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مبتنی بر GIS برای مکان یابی اقدامات حفاظت آب‌وخاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک)
%A دهقان, مطهره
%A آذری, محمود
%A سپهر, عادل
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2020

[Download]