مطالعات شبه قاره, دوره (10), شماره (34), سال (2018-8) , صفحات (235-254)

عنوان : ( شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود )

نویسندگان: افشین متقی , مراد کاویانی راد , سیدهادی زرقانی , حسن صدرا نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب ماده‌ای ضروری برای بقای جوامع است و عبور آن از مرزهای بین‌المللی سبب‌شده تا به عنوان یک عامل مهم در شکل‌دادن به منازعه یا همکاری میان کشورها نقش‌آفرینی کند. یکی از اقدامات بنیادی در تجزیه و تحلیل مناسبات هیدروپلیتیک در سیستم رود‌های فرامرزی، شناخت متغیرهایی است که در اهمیت آب‌های فرامرزی برای کشورها نقش دارند. آب هریرود از افغانستان وارد ایران می‌شود و قرارگرفتن حوضه‌ی آبریز آن در نوار خشک و نیمه‌خشک جهانی سبب وابستگی آن‌ها به آب هریرود برای تأمین نیاز آبی‌شان شده‌است. برنامه‌های توسعه‌ای افغانستان سبب کاهش ورود آب هریرود به ایران شده به گونه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز چالش در امنیت‌آبی شمال‌خاوری ایران گردد. از‌این‌روی سوال پژوهش این است که متغیرها و شاخص‌های تاثیرگذار در اهمیت راهبردی هریرود برای ایران و افغانستان کدام است؟ برای این منظور ۸۶ شاخص شناسایی و داده‌ها با استفاده از روش دلفی و روش تحلیل‌ساختاری با نرم‌افزار میک‌مک تحلیل شده‌است. نتایج حاکی از آن است که شاخص‌های اهمیت هریرود برای آب‌آشامیدنی، امنیت‌غذایی، امنیت منابع‌آبی برای ایران و شاخص‌های اهمیت هریرود برای امنیت‌ملی، امنیت منابع‌آبی و انجام برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی برای افغانستان جزو شاخص‌های راهبردی محسوب می‌شوند.

کلمات کلیدی

هیدروپلیتیک؛ ایران؛ افغانستان؛ هریرود؛ تحلیل ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070229,
author = {افشین متقی and مراد کاویانی راد and زرقانی, سیدهادی and حسن صدرا نیا},
title = {شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود},
journal = {مطالعات شبه قاره},
year = {2018},
volume = {10},
number = {34},
month = {August},
issn = {2008-5710},
pages = {235--254},
numpages = {19},
keywords = {هیدروپلیتیک؛ ایران؛ افغانستان؛ هریرود؛ تحلیل ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود
%A افشین متقی
%A مراد کاویانی راد
%A زرقانی, سیدهادی
%A حسن صدرا نیا
%J مطالعات شبه قاره
%@ 2008-5710
%D 2018

[Download]