کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-12-19

عنوان : ( تعیین همبستگی بین دانسیته، تخلخل و سرعت موج فشاری با مقاومت فشاری تک محوری در ماسه سنگهای حوضه کپه داغ )

نویسندگان: مرجان شاهین فر , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در علوم وابسته به مکانیک سنگ تعیین مقاومت فشاری تک محوری از اهمیت ویژهای در توصیف رفتار مقاومتی سنگها برخوردار است. تعیین مقاومت فشاری زمانبر و آزمایشات آن پرهرینه میباشد. استفاده از روابط همبستگی بین مقاومت فشاری تک محوری با خصوصیات فیزیکی میتواند کاربردهای بسیاری در تخمین مقاومت فشاری با هزینه و زمان کمتر داشته باشد. گسترش سطحی وسیع از سازندهای دارای ماسه سنگ در حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران دیده میشود. با توجه به کستردگی این سازندها امکان اجرای پروژه های مهندسی از قبیل سد، تونل،جاده و چاههای بهرهبرداری نفت و گاز بر روی این سازندها وجود دارد. در نتیجه تعیین مقاومت فشاری ماسه سنگ های این سازندها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش روابط بین مقاومت فشاری تک محوری خشک و اشباع با دانسیته خشک و اشباع، موج فشاری خشک و اشباع و تخلخل بر روی 22 نمونه از ماسه سنگ برداشت شده از منطقه کپهداغ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بین خصوصیات فیزیکی بررسی شده با مقاومت فشاری روابط مناسبی وجود ندارد. این نتایج نشان داد که در ماسه سنگ ها بر خلاف سنگ های دیگر نقش نوع سیمان و میزان سیمان شدگی بر مقاومت این نوع سنگها بیشتر از نقش بقیه خصوصیات فیزیکی است.

کلمات کلیدی

, مقاومت فشاری تک محوری, دانسیته, تخلخل, موج فشاری, ماسه سنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070233,
author = {شاهین فر, مرجان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {تعیین همبستگی بین دانسیته، تخلخل و سرعت موج فشاری با مقاومت فشاری تک محوری در ماسه سنگهای حوضه کپه داغ},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {مقاومت فشاری تک محوری، دانسیته، تخلخل، موج فشاری، ماسه سنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین همبستگی بین دانسیته، تخلخل و سرعت موج فشاری با مقاومت فشاری تک محوری در ماسه سنگهای حوضه کپه داغ
%A شاهین فر, مرجان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
%D 2018

[Download]