پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (13), شماره (4), سال (2012-8) , صفحات (151-180)

عنوان : ( زیبایی شناسی اسلوب و معنا در سبک نویسندگی ملا صدرا )

نویسندگان: امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محمدبن ابراهیم مشهور به ملا صدرا از جملة دانشمندانی است که اسلوبی ساده و روان و در عین حال بلیغ و متعالی،محمل افکار بلند و عمیق وی گشته، کسی که عمق و گستردگی معنا و زیبایی و استواری اسلوب، در کنار اندیشة فلسفی و عرفانی فراخ و تابناکش ،رمز و راز پایندگی و جاودانگی سخن او را باعث شده است. سبک نویسندگی ملا صدرا به جهت برخورداری از ویژگی های نثر فنی، اسلوبی زیبا ورفیع وشکوهمندی دارد.دقت در گزینش و انتخاب واژگان،حسن مطلع،حسن تخلص،حسن ختام،تناسب و همبستگی و توافق میان الفاظ ،قوت و استحکام اسلوب که در بهره گیری از صور خیالی همجون تشبیه ،استعاره ،کنایه و استفاده از اسلوب های استدلالی و استشهادی و اقتباس از قرآن و حدیث، ،نمود یافته؛استیفای معنا و پرداختن به همة جوانب معنا که در قالب صنایعی چون ایغال ،توشیع،تذییل،اعتراض،تقسیم و... به چشم می خورد و نیز فضایی لبریز از موسیقی و آهنگی دلنشین که در ظرافت هایی همجون سجع ،موازنه ،طباق ،جناس ،مراعات النظیر ،رد العجز علی الصدر ،تشابه الاطراف و .. نواخته می شود ،علاوه بر تعمیق و تلطیف معنا ،از بارزترین ویژگی های سبک نویسندگی ملاصدراست که زیبایی روح افزایی به کلام وی بخشیده است.در این مقاله براساس آثار وی، سبک نویسندگی او را از منظر زیبایی شناسی بررسی می کنیم.

کلمات کلیدی

, زیبایی شناسی , سبک نگارش , ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070240,
author = {مقدم متقی, امیر},
title = {زیبایی شناسی اسلوب و معنا در سبک نویسندگی ملا صدرا},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2012},
volume = {13},
number = {4},
month = {August},
issn = {1735-9791},
pages = {151--180},
numpages = {29},
keywords = {زیبایی شناسی ، سبک نگارش ،ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیبایی شناسی اسلوب و معنا در سبک نویسندگی ملا صدرا
%A مقدم متقی, امیر
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2012

[Download]