لسان مبین, دوره (4), شماره (9), سال (2013-2) , صفحات (201-227)

عنوان : ( بررسی خطبه فاطمیه بر پایه زیبایی شناسی )

نویسندگان: امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خطبة فاطمیه از جمله خطبه‌های مشهور و ارزشمندی است که حضرت فاطمه(س) آن را پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) برای اثبات حقانیت خود و خاندان علوی در مسألة فدک با نهایت فصاحت و بلاغت در بحرانیترین اوضاع شخصی و اجتماعی ایراد فرمودند. بررسی این خطبه از منظر زیبایی شناسی و مشاهدة عوامل آفرینش تناسب و زیبایی در این خطبه؛ چون حسن مطلع، حسن تخلص، حسن ختام؛ وحدت موضوع؛ تناسب و همبستگی و توافق میان معانی و الفاظ؛ دقت درگزینش و انتخاب واژگان، حروف و عبارات؛ هماهنگی عبارات و ارتباط آنها به کمک ادات وصل و ربط و اهتمام شدید به زیبایی نظام و ترتیب اجزای جمله؛ موسیقی و آهنگی دلنشین که در ظرافتهایی همچون سجع، موازنه، طباق، جناس، مراعات النظیر، ردالعجز علی الصدر، تکرار و... نواخته می¬شود؛ بهره گیری از صور خیال همچون تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز؛ استفاده از اسلوبهای منطقی ساده و روان؛ اقتباس از قرآن و استشهاد به آن؛ عظمت و شکوهمندی اندیشه و ایدة گفتار؛ استیفای معنا و پرداختن به همة جوانب معنا همه و همه گویای توانمندی آن حضرت در خطابه و ارزشمندی کلام در نزد ایشان است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: خطبة فاطمیه, زیبایی شناسی, اسلوب, معنا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070242,
author = {مقدم متقی, امیر},
title = {بررسی خطبه فاطمیه بر پایه زیبایی شناسی},
journal = {لسان مبین},
year = {2013},
volume = {4},
number = {9},
month = {February},
issn = {2355-8002},
pages = {201--227},
numpages = {26},
keywords = {کلمات کلیدی: خطبة فاطمیه، زیبایی شناسی، اسلوب، معنا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خطبه فاطمیه بر پایه زیبایی شناسی
%A مقدم متقی, امیر
%J لسان مبین
%@ 2355-8002
%D 2013

[Download]