ادبیات فارسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (3), شماره (11), سال (2007-2) , صفحات (168-189)

عنوان : ( مفهوم زندگی در شعر ابوالقاسم شابی )

نویسندگان: امیر مقدم متقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابوالقاسم شابی ، شاعر نامور و پر آوازﺓ معاصر عرب ، از جمله شعرای رومانتیک است که توانست با همة عمر کوتاهش در دنیای ادب وهنر از حسن قبول و شهرت فراوانی بر خوردار گردد . او در این مدت کوتاه، بر پایة پیوندی پر احساس با طبیعت و الهام از آن توانست، نغمه های دلنشینی را از زندگی بر تارهای شعرش تصنیف نماید و تصاویری بدیع و یکتا از تمامی زوایای مختلف زندگی در دنیای ادبیات، خلق نماید؛ تصاویری که زندگی ایده آل را در باز گشت به بساطت و سادگی زندگی طبیعی و روستایی ترسیم می نماید و نغمه هایی که صدای این شاعر را از تمامی لحظات زندگی از لحظه های اندوه و یأس تا لحظه های ناب امید و شوق به زندگی ، به گوش می رساند . اما از سوی دیگر ، این تصویر پردازی های دقیق از تمامی زوایای زندگی از خوبی ها و بدی هایش ، از زیبایی ها و زشتی هایش و از عالی ها و دانی هایش ، شعر شابی را به فضایی متناقض نما تبدیل نموده است . اکنون آیا شابی به راستی شاعری متزلزل در اندیشه است؟ آیا او شاعری بدبین است که تنها قسمت تاریک و سیاه زندگی را می بیند ؛ یا شاعریست خوشبین و امیدوار؟ گفتاری که در پیش روست به بررسی این تصاویر از زندگی در شعر شابی پرداخته و ضمن پاسخ به سؤالات فوق ، نظرگاه او را دربارة زندگی و حیات ، مورد بحث و بر رسی قرار می دهد .

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : مفهوم زندگی , شعر , شابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070244,
author = {مقدم متقی, امیر},
title = {مفهوم زندگی در شعر ابوالقاسم شابی},
journal = {ادبیات فارسی-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2007},
volume = {3},
number = {11},
month = {February},
issn = {1735-8000},
pages = {168--189},
numpages = {21},
keywords = {واژه های کلیدی : مفهوم زندگی ، شعر ، شابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم زندگی در شعر ابوالقاسم شابی
%A مقدم متقی, امیر
%J ادبیات فارسی-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-8000
%D 2007

[Download]