یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( مقایسه مشخصه های اپتیکی و مکانیکی خاکپوش های پلی اتیلنی و زیست تخریب پذیر )

نویسندگان: محمد شهابی قویونلوئی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیاز روزافزون جهان به افزایش تولیدات کشاورزی به واسطه رشد سریع جمعیت، استفاده از روش های افزایش تولید محصولات کشاورزی را بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه قرار داده است. خاکپوش های کشاورزی باعث افزایش تولید و کارآیی نهاده های کشاورزی از طریق کاهش هزینه ها و زمان مورد نیاز می شوند. مقوله حفاظت از محیط زیست از یک سو و کاهش ذخائر پتروشیمی از سوی دیگر، محققان را بر این داشته است تا تولید پلیمرهای جدید بر پایه گیاهی و یا اُکسازیست تخریب پذیر را از اعم اهداف تحقیقاتی خود قرار دهند. در این پژوهش خصوصیات مکانیکی و اپتیکی برخی خاکپوش های پلی اتیلنی و دارای افزودنی رنگی و زیست تخریب پذیر با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج تحقیق نشان داد خاکپوش های زیست ) 13/68 ( و درصد ازدیاد طول در نقطه شکست )% 428 MPa تخریب پذیر با اندکی کاهش در استحکام کششی )میانگین می تواند به عنوان یک جایگزین قابل قبول برای انواع پلی اتیلنی باشد. همچنین انواع خاکپوش شفاف و دارای افزودنی رنگی نیز بترتیب با بیشترین میزان انتقال )% 89 ( و جذب تشعشعات )% 47 ( با طول موج بلند می تواند به عنوان بهترین خاکپوش ها در مناطق مورد نیاز، بعنوان افزاینده دمای خاک استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, خاکپوش, زیست تخریب پذیر, مشخصه های اپتیکی و مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070264,
author = {شهابی قویونلوئی, محمد and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن},
title = {مقایسه مشخصه های اپتیکی و مکانیکی خاکپوش های پلی اتیلنی و زیست تخریب پذیر},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {خاکپوش، زیست تخریب پذیر، مشخصه های اپتیکی و مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مشخصه های اپتیکی و مکانیکی خاکپوش های پلی اتیلنی و زیست تخریب پذیر
%A شهابی قویونلوئی, محمد
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]