آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (25-39)

عنوان : ( تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال )

نویسندگان: محمداسمعیل کمالی پاشاکلائی , علیرضا فریدحسینی , حسین انصاری , محمدعلی غلامی سفیدکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت در اراضی ایستگاه زراعی بابل در استان مازندران با استفاده از تصاویر لندست و الگوریتم سباا مدنظر قرار گرفت. لذا 11 تصویر ماهواره ای لندست 7 و 8 در دو سا 1393 و 1394 در طو دوره رشد ذرت تهیه شد. ببه منظبور اسبتفاده از الگبوریتمساا ابتدا داده های هر باند بر اساس ضرایب ارائه شده برای آن باند واسنجی شدند. سپس شار تابش خالص در سطح زمین و شار گرمای خاک با استفاده از تمامی شارهای تابشی ورودی و خروجی و محاساه ضرایب آلایدو، گسیلمندی سطحی، دمای سطح زمین و شاخص هبای گیباهیSAVI ،NDVI و LAI بدست آمد. شار گرمای محسوس نیز با تعیین دو پیکسل سرد و گرم و در نظر گرفتن شرایط پایداری اتمسفر محاساه شد. در انتها نقشههای نیبازآبی در طو دوره رشد ذرت بدست آمد که مقایسه آن با کتاب مرجع، سند ملبی آب و فبائو 56 بیبانگر میبزانRMSE براببر ببا 99/0، 09/1 و 65/0 میلی متر در روز بوده است. سپس با محاساه تاخیر-تعرق مرجع به روش فائو-پنمن-مانتیث، مقدار ضریب گیاهی ذرت در دوره های مختلف رشد بدست آمد. این ضریب برای دوره میانی 24/1 بدست آمده است که 28، 8 و 3 درصد به ترتیب با مقدار پیشنهادی کتاب مرجع، سند ملبی و فبائو 56 اخبتف داشته است. برای نیمه او دوره ابتدایی نیز 1/0 و برای نیمه دوم دوره ابتدایی 4/0 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, تابش خالص, تاخیر-تعرق, توازن انرژی, شار گرمای نهان, لندست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070265,
author = {کمالی پاشاکلائی, محمداسمعیل and فریدحسینی, علیرضا and انصاری, حسین and محمدعلی غلامی سفیدکوهی},
title = {تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {25--39},
numpages = {14},
keywords = {تابش خالص، تاخیر-تعرق، توازن انرژی، شار گرمای نهان، لندست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال
%A کمالی پاشاکلائی, محمداسمعیل
%A فریدحسینی, علیرضا
%A انصاری, حسین
%A محمدعلی غلامی سفیدکوهی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]