مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (85-99)

عنوان : ( بررسی راهبردهای مترجمان در ترجمه تابوهای غربی در دوبله فیلم های انگلیسی زبان به فارسی )

نویسندگان: خلیل قاضی زاده , وحید مردانی کلاته قشلاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان به همان میزان که به عنوان ابزاری برای بیان افکار و ایجاد ارتباط به کار می رود، می تواند به مثابه ابزاری برای ممانعت از طرح و انتشار عقاید، افکار و ایدئولوژی های خاص نیز به کار گرفته شود. یکی از مصادیق این مطلب تابوها هستند که ریشه در جهان بینی و باورهای ملل مختلف درباره مقوله ای خاص دارند که انتقال آن درقالب ترجمه می تواند مشکلات زبانی و فرهنگی زیادی را به وجود آورد. ازآنجایی که محصولات سینمایی یکی از مجراهای اصلی انتقال عناصر فرهنگ محور ازجمله تابوها محسوب می شوند، موضوع ترجمه این محصولات به صورت های زیرنویس و دوبله از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اما تاکنون تحقیقات چندانی در این حوزه صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با بررسی توصیفی دوبله فیلم های انگلیسی زبان به فارسی، راهبردهای مترجمان در ترجمه تابوهای زبانی و فرهنگی غربی بررسی شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که درمورد تابوهای زبانی، یافتن معادل برای تابو و جبران و درباره تابوهای فرهنگی، دستکاری، تغییر و استفاده از معادل های غیرتابو رایج ترین راهبردهایی هستند که مترجمان در دوبله تابوهای غربی به فارسی به کار می گیرند.

کلمات کلیدی

, ترجمه دیداری و شنیداری, دوبله, زیرنویس, تابو, راهبردهای ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070284,
author = {قاضی زاده, خلیل and مردانی کلاته قشلاق, وحید},
title = {بررسی راهبردهای مترجمان در ترجمه تابوهای غربی در دوبله فیلم های انگلیسی زبان به فارسی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {45},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-5202},
pages = {85--99},
numpages = {14},
keywords = {ترجمه دیداری و شنیداری، دوبله، زیرنویس، تابو، راهبردهای ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی راهبردهای مترجمان در ترجمه تابوهای غربی در دوبله فیلم های انگلیسی زبان به فارسی
%A قاضی زاده, خلیل
%A مردانی کلاته قشلاق, وحید
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2012

[Download]