کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-12-19

عنوان : ( اثر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های تخریب ساختمانی )

نویسندگان: علی نکوئی محمودآبادی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسیبهای شغلی از مشکلات مهم سلامت عمومی است و حدوداً سالانه بیش از 9٣٣ هزار کارگر در جهان جان خود را به این علت از دست داده و خیلی بیش از این موارد دچار معلولیت میشوند. تلاش سازمانها علاوه بر کاهش حوادث، معطوف به افزایش بهره وری کارکنان میباشد و بهترین راه برای رسیدن به این دو هدف استفاده و بهره بردن از یک دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی میباشد. پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی را در میان کارگران پروژه های تخریب ساختمانی شهر مشهد بررسی و تحلیل نماید. این پژوهش از نظر هدف پژوهشی- کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد جو ایمنی و پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل اچیو استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه های مذکور حاکی از آن است که ابزارهای اندازه گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. یافته ها نشان میدهد که جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مستقیم معنی دار دارد و میتوان با بهبود جو ایمنی میان کارگران، بهره وری آنان را افزایش داد

کلمات کلیدی

, بهره وری, جو ایمنی, تخریب, مدیریت ساخت, نیروی انسانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070291,
author = {نکوئی محمودآبادی, علی and قلعه نوی, منصور},
title = {اثر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های تخریب ساختمانی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهره وری، جو ایمنی، تخریب، مدیریت ساخت، نیروی انسانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های تخریب ساختمانی
%A نکوئی محمودآبادی, علی
%A قلعه نوی, منصور
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
%D 2018

[Download]