علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (1-30)

عنوان : ( تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایران )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهاد خانواده یکی از قدیمیترین نهادهای جوامع بشری است. اعضای جدید جامعه در خانواده به دنیا میآیند و اجتماعی میشوند. خانواده بهعنووا یون نمواج اجتمواعیج ان واج کارکردها و تعادل خود را متأثر از عناصر سازندة خود به دست میآورد. یکی از نشانههوای عدج تعادل و عدج موفقیت خانواده وقوع طلاق؛ یعنی فروپاشی آ اسوت. در جامعو ایورا چو قیود فرهنگی هنوز به راحتی طلاق را نمیپذیردج برای بررسی عدج تعادل در خوانواده به بررسی کنشهای ناسازگاران مردا پرداختهایم. برای تبیین ناسازگاریها عوواملی ماننود عدج تحقق آرزوهای اعضای خوانواده دربوارة دیگور اعضواج عودج توافوق ارزشوی اعضوای خانوادهج ابهاج نقش اعضای خانوادهج احساس ناهماهنگی نقش و پایگاه و تفسویر ناسوازگار نقش بررسی شدهاند. این عوامل همه معطوف به ویژگیهای خانواده بهعنووا یون کلیوت هستند. دادههای این پژوهش حاصل مصاحبه با پدرج مادرج فرزند پسور و فرزنود دختور در 499 خانواده در هشت شهر بزرگ ایرا اسوت. تحلیول سواختاری مشوکلا موثثبر رفتوار ناسازگاران مرد )دارندة نقشهای پدری و شوهری( نشا داد که بیشترین اثر بر ناسازگاری از آ متغیر عدج توافق ارزشی است که تأثیرا خوود را از طریوق متغیور تفسویر ناسوازگار نقش اعمال میکند

کلمات کلیدی

: خانوادهج هن ارج ارزش اجتماعیج پایگاه اجتماعیج ناسازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070308,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and صدیق اورعی, غلامرضا and کرمانی, مهدی},
title = {تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایران},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {: خانوادهج هن ارج ارزش اجتماعیج پایگاه اجتماعیج ناسازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایران
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A کرمانی, مهدی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2018

[Download]