اقتصاد و بانکداری اسلامی, دوره (22), شماره (25), سال (2019-2) , صفحات (97-122)

عنوان : ( تبیین و اولویت بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر عرضه و تقاضای صکوک اجاره با استفاده از AHP فازی )

نویسندگان: وحید ارشدی , مصطفی سلیمی فر , امیر حسین اخروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش شهرنشینی نیازمند ایجاد پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اجرای طرح های توسعه شهری است که به دلیل محدودیت های منابع درآمدی شهرداری ها اجرای آنها همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است. لذا این نهادهای عمومی نیازمند دستیابی به منابع تامین مالی جدیدی هستند که به آنهادر انجام وظایف عمرانی خود کمک نماید. یکی از این شیوه های تامین مالی موجود صکوک اجاره می‌باشد که برای شکل گیری این بازار جدید مالی، شناسایی عوامل و تبیین انگیزه های طرفین عرضه کننده-شهرداری‌ها- و تقاضاکننده -سرمایه‌گذاران- آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین عوامل انگیزشی هر دو جانب بازار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، توصیفی و پیمایشی بوده است که برای انجام پیمایش از ابزارهای مصاحبه اکتشافی و مطالعه کتابخانه ای جهت استخراج عوامل انگیزشی موثر بر بازار صکوک و توزیع پرسش نامه بین کارشناسان مالی شهرداری و تقاضاکنندگان بالقوه بازار صکوک جهت اولویت‌بندی این عوامل استفاده شده‌است. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی، نشان می دهد که عوامل انگیزشی طرف عرضه به ترتیب اولویت عبارتند از: فروش کامل اوراق، اعتماد به شرکت های تأمین سرمایه، آزادی عمل در مصرف وجوه، مالیات بر اوراق، هزینه بیمه دارایی، مشخص بودن ضوابط تعیین و ارزشگذاری دارایی ها، مکانیسم قیمت گذاری اوراق، نوآوری در طراحی اوراق و فرآیند بوروکراسی می باشدهمچنین عوامل انگیزشی طرف تقاضا، به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی صکوک نسبت به سایر اوراق، نقد شوندگی، فرهنگ سازی در جهت توسعه بازار، سررسید اوراق، ریسک قانونی، شفافیت و رقابت، اعتماد به ناشر، نوع دارایی موضوع اوراق، روش قیمت گذاری اوراق -ثابت یا شناور- می باشد. لذا در صورت توجه به این عوامل می توان بازار صکوک اجاره را برای شهرداری ها راه اندازی کرد.

کلمات کلیدی

, صکوک اجاره شهرداری ها, اقتصاد شهر, عوامل انگیزشی بازار صکوک اجاره و تکنیک سلسله مراتب فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070312,
author = {ارشدی, وحید and سلیمی فر, مصطفی and امیر حسین اخروی},
title = {تبیین و اولویت بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر عرضه و تقاضای صکوک اجاره با استفاده از AHP فازی},
journal = {اقتصاد و بانکداری اسلامی},
year = {2019},
volume = {22},
number = {25},
month = {February},
issn = {****-0208},
pages = {97--122},
numpages = {25},
keywords = {صکوک اجاره شهرداری ها- اقتصاد شهر- عوامل انگیزشی بازار صکوک اجاره و تکنیک سلسله مراتب فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین و اولویت بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر عرضه و تقاضای صکوک اجاره با استفاده از AHP فازی
%A ارشدی, وحید
%A سلیمی فر, مصطفی
%A امیر حسین اخروی
%J اقتصاد و بانکداری اسلامی
%@ ****-0208
%D 2019

[Download]