علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (30), سال (2018-3) , صفحات (31-56)

عنوان : ( بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن )

نویسندگان: امید رضائی , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدت زیادی از ورود مفهوم بهزیستی اجتماعی به ادبیات جامعه‌شناسی نمی‌گذرد. این مفهوم به عملکرد فرد در جامعه و کیفیت روابط او با دیگران اشاره دارد. هدف این مطالعه بررسی بهزیستی اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و شناسایی عواملی است که بر آن تأثیر گذارند. در این تحقیق از مدل نظری کیز استفاده شده است که طبق آن بهزیستی اجتماعی دارای پنج بعد (انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، پیوستگی اجتماعی، سهم داشت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی) می‌باشد. جامعۀ آماری این تحقیق را تمام دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ تشکیل داده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه¬ای، از میان آن‌ها نمونه‌ای به حجم ۳۷۹ نفر انتخاب شده است. ابزار به‌کاررفته، پرسش‌نامه است که در آن از مقیاس بهزیستی اجتماعی کیز (۱۹۹۸)، مقیاس رضایت از زندگی هیوبنر (۱۹۹۱)، مقیاس حمایت اجتماعی و فرم اطلاعات زمینه‌ای استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهایی نظیر سن، وضعیت تأهل، عضویت در انجمن‌های دانشجویی، رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی بر بهزیستی اجتماعی دانشجویان تأثیر گذارند؛ اما بین جنسیت و بهزیستی اجتماعی رابطه‌ای مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

بهزیستی اجتماعی; رضایت از زندگی; حمایت اجتماعی; دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070318,
author = {رضائی, امید and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {30},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {31--56},
numpages = {25},
keywords = {بهزیستی اجتماعی; رضایت از زندگی; حمایت اجتماعی; دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن
%A رضائی, امید
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2018

[Download]