زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (3), سال (2019-9) , صفحات (301-318)

عنوان : ( اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ کلش بر عملکرد و خصوصیات مرفولوژیکی بنه و گل زعفران )

نویسندگان: محمدرضا هریوندی , پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , علی اکبر مویدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر زمان پخش و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم بر عملکرد گل و بنه گیاه دارویی زعفران آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گناباد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (بخش زعفران و گیاهان دارویی) در دو سال زراعی 95-94 و 96-95 اجر ا شد. فاکتورهای آزمایش شامل مقدار کاربرد کلش گندم (2، 4، 6 و 8 تن در هکتار) و زمان کاربرد کلش گندم (اول خرداد ماه، 15تیرماه و اول شهریورماه به صورت پخش سطحی) بودند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تاثیر معنی دار زمان پخش مالچ کلش گندم، مقادیر کاربرد مالچ و نیز اثر متقابل آنها بر تمامی شاخص های گلدهی زعفران درسطح یک درصد بود. پخش مالچ کلش در اول خردادماه در مقایسه با اول شهریورماه بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد گل، عملکرد گل و عملکرد کلاله خشک زعفران (به ترتیب تا 7/41 ، 9/16و 50 درصد(داشت. همچنین تمامی شاخص های مورد مطالعه بنه های دختری زعفران به طور معنی داری تحت تاثیر زمان پخش مالچ کلش، سطوح کلش و نیز اثرات متقابل آن ها در سطح یک درصد قرار گرفت. در بین تیمارهای مورد بررسی، بیشترین افزایش در عملکرد بنه های بیش از 8 گرم (7/687گرم) و عملکرد کل بنه های دختری زعفران(4/1382گرم ) در نتیجه کاربرد 8 تن مالچ کلش در خردادماه مشاهده شدکه نسبت به تیمار مصرف 2 تن در هکتار بقایا در همان تاریخ به ترتیب افزایش2/62 و 7/77درصدی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, تعداد گل, خامه, کلاله خشک, مالچ کلش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070330,
author = {هریوندی, محمدرضا and رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and علی اکبر مویدی},
title = {اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ کلش بر عملکرد و خصوصیات مرفولوژیکی بنه و گل زعفران},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {3},
month = {September},
issn = {2383-1529},
pages = {301--318},
numpages = {17},
keywords = {بنه دختری، تعداد گل، خامه، کلاله خشک، مالچ کلش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ کلش بر عملکرد و خصوصیات مرفولوژیکی بنه و گل زعفران
%A هریوندی, محمدرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A علی اکبر مویدی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2019

[Download]