مدیریت تولید و عملیات, دوره (9), شماره (16), سال (2018-9) , صفحات (55-78)

عنوان : ( بهینه سازی جانمایی ایستگاه های تولیدی گسسته با رویکرد گروه های کاندید )

نویسندگان: علی اصغر میری , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جانمایی جنبه ای مهم از طراحی کارخانه است و به طور مستقیم بر ملاحظات ایمنی و هزینه هههای ارتباطی ایستگاه های تولیدی تأثیر می گذارد. مسهال جانمها یی تجهیه زات معمهو ا بها یکه ی از دو رویکهرد سلسله مراتبی یا یکپارچه، فرمول بندی می شوند. در رویکرد سلسله مراتبی، مسأله جانمایی په از فازهها ی طراحی فرآیند و عملیات کارخانه بررسی می شود؛ درحالی که در رویکرد یکپارچهه بهه طهور ههم زمهان بها فازهای طراحی فرآیند و عملیات تحلی می شهود . ههد ایه ن پهووه ، اراله ۀ رویکهرد ی جدیه د بها نها گروه های کاندید است. در این رویکرد پ از اتما فاز طراحی فرآینهد و عملیهات، طراحهان بجهای یه نمودار جریان مواد بین ایستگاه ها، چندین نمودار از به جریان مهواد در االهگ گهروه ههای کاندیهد بهرای - ورودی فاز جانمایی ایستگاه ها اراله مهی کننهد . رویکهرد مهذکور بهر ای فرمهول بنهد ی مسهال جانمها یی در کارخانه هایی با تولید گسسته به صورت مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح توسعه داده شده است. تما محدودیت های استفاده شده در مدل، خطی در نظر گرفته شده است. ویوگی های این مهدل هها شهام ، وجود ایستگاه های کاندید، ابعاد متفاوت و متغیر برای ایستگاه ها در ههر گهروه کاندیهد ، اابلیه ت چهرخ ایستگاه ها و رعایت فواص ایمنی برای ایستگاه ها هستند. درانتها برای تبیین ویوگی های مهدل، ماهال هها یی بیان شده است. در این پووه جواب بهینه در صورتی تغییر می کند که در االگ گروه های کاندید نمودار جریان مواد متفاوتی تعریف شود.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, جانمایی تسهیلات, چیدمان ایستگاه ها, گروه های کاندید, برنامه ریزی خطهی مختلط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070347,
author = {میری, علی اصغر and رضوی, حمیده },
title = {بهینه سازی جانمایی ایستگاه های تولیدی گسسته با رویکرد گروه های کاندید},
journal = {مدیریت تولید و عملیات},
year = {2018},
volume = {9},
number = {16},
month = {September},
issn = {2251-6409},
pages = {55--78},
numpages = {23},
keywords = {بهینه سازی، جانمایی تسهیلات، چیدمان ایستگاه ها، گروه های کاندید، برنامه ریزی خطهی مختلط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی جانمایی ایستگاه های تولیدی گسسته با رویکرد گروه های کاندید
%A میری, علی اصغر
%A رضوی, حمیده
%J مدیریت تولید و عملیات
%@ 2251-6409
%D 2018

[Download]