زمین شناسی ایران, دوره (11), شماره (45), سال (2018-6) , صفحات (1-18)

عنوان : ( تاقدیس هندسی بورخ، جنوب خاوری کمربند چین خورده زاگرس )

نویسندگان: عبدالوهاب افروغ , رمضان رمضانی اومالی , ناصر حافظی مقدس , احمد نوحه گر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاقدیس بورخ با روند WNW-ESE در جنوب شرق کمربند چین¬خورده-رانده زاگرس و در 40 کیلومتری شمال شهرستان بستک در ناحیه ساختاری فارس قرار دارد. در این مقاله براساس داده-های میدانی، تصاویر ماهوار¬ه¬ای و هفت برش ساختاری رسم شده عمود بر تاقدیس بورخ به بررسی هندسه آن پرداخته شده است. با توجه به وجود سازند هرمز به‌عنوان یک افق جدایش موثر در قاعده پوشش رسوبی و بر روی پی¬سنگ، و تطابق پارامترهای هندسی محاسبه شده از برش¬های ساختاری آن با نمودارهای هندسی چین¬های جدایشی، تاقدیس بورخ به‌صورت یک چین جدایشی، خمشی، نامتقارن و غیر هارمونیک می¬باشد. همچنین برای تعیین سبک یا هندسه از نظر فشردگی، واژه باز پیشنهاد می¬گردد. بازدید میدانی و برش¬های عرضی ساختاری ترسیم شده نشان می¬دهد که سازند دشتک به‌عنوان یک واحد جدایش میانی باعث تشکیل چین¬های فرعی در منطقه مورد مطالعه شده است. نقشه خطوط هم¬تراز زیرزمینی راس گروه دهرم در تاقدیس بورخ، میزان بستگی قائم تاقدیس را در حدود 1000 متر و میزان بستگی افقی آن را در حدود 200 کیلومتر مربع نشان می¬دهد

کلمات کلیدی

, بستگی قائم و افقی , تاقدیس بورخ , تحلیل هندسی , کمربند چین¬خورده ـ رانده زاگرس , گروه دهرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070359,
author = {عبدالوهاب افروغ and رمضان رمضانی اومالی and حافظی مقدس, ناصر and احمد نوحه گر},
title = {تاقدیس هندسی بورخ، جنوب خاوری کمربند چین خورده زاگرس},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2018},
volume = {11},
number = {45},
month = {June},
issn = {1735-7128},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {بستگی قائم و افقی ، تاقدیس بورخ ، تحلیل هندسی ، کمربند چین¬خورده ـ رانده زاگرس ، گروه دهرم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاقدیس هندسی بورخ، جنوب خاوری کمربند چین خورده زاگرس
%A عبدالوهاب افروغ
%A رمضان رمضانی اومالی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A احمد نوحه گر
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2018

[Download]