مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (3), سال (2017-11) , صفحات (1-10)

عنوان : ( محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیرزمینی )

نویسندگان: امیر ابراهیمی مقدم , محمود فرزانه گرد , مهدی دیمی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه : در این تحقیق با استفاده از روش عددی به محاسبه میزان نشتی گاز طبیعی از یک سوراخ کوچک واقع بر سطح جانبی لوله¬ای در خطوط توزیع گاز طبیعی رو¬زمینی و مدفون در خاک پرداخته شده است. هندسه مورد بررسی توسط نرم¬افزار گمبیت طراحی و شبکه¬بندی شده و سپس حل عددی توسط نرم¬افزار فلوئنت انجام شده است. سیال مورد نظر، تراکم¬پذیر با رفتار گاز ایده¬آل و جریان به¬صورت آشفته می¬باشد و خاک، به¬صورت یک ناحیه متخلخل در نظر گرفته شده است. نتایج به¬دست آمده نشان می¬دهد که در سوراخ¬های با قطر کوچک، سرعت تخلیه به سرعت صوت رسیده و به¬اصطلاح خفگی در جریان رخ می¬دهد. همچنین نتایج حاصل از برازش داده¬ها نشان دهنده این است که دبی حجمی گاز نشت¬یافته، یک رابطه خطی با فشار و رابطه درجه دو با قطر سوراخ دارد. برای لوله¬های زیر زمینی، در سوراخ¬های با قطر کوچک نسبت به سوراخ¬های بزرگ¬، عمق نفوذ گاز در داخل خاک بیش¬تر اما دبی حجمی گاز نشت یافته کمتر می¬باشد؛ همچنین پس از نفوذ گاز طبیعی به داخل خاک و برخورد به ذرات خاک و هوای عبوری از بین ذرات خاک، یک جفت گردابه در داخل خاک تشکیل می¬شود. در انتها یک رابطه همبسته برای محاسبه نشت گاز در حالت¬های لوله رو زمینی و زیر زمینی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, هدررفت گاز طبیعی, خطوط توزیع گاز درون شهری, لوله مدفون در خاک, دینامیک سیالات محاسباتی, فلوئنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070367,
author = {امیر ابراهیمی مقدم and فرزانه گرد, محمود and مهدی دیمی دشت بیاض},
title = {محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیرزمینی},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {47},
number = {3},
month = {November},
issn = {2228-5148},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {هدررفت گاز طبیعی، خطوط توزیع گاز درون شهری، لوله مدفون در خاک، دینامیک سیالات محاسباتی، فلوئنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه میزان هدررفت گاز طبیعی از یک حفره در خطوط لوله توزیع گاز زیرزمینی
%A امیر ابراهیمی مقدم
%A فرزانه گرد, محمود
%A مهدی دیمی دشت بیاض
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2017

[Download]