مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (179-188)

عنوان : ( الگوریتم بهینه سازی فنی- اقتصادی سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و برق با موتور احتراق داخلی در یک ساختمان خانگی نمونه )

نویسندگان: مهدی فرهناک , محمود فرزانه گرد , مهدی دیمی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق بر حسب میزان نیاز حرارتی، برودتی و توان مورد استفاده یک ساختمان نمونه خانگی اقدام به طراحی یک سیستم تولید همزمان توان، گرمایش و سرمایش (CCHP) شده است. با توجه به تغییر پارامترهای موثر در طراحی سیستم از جمله شرایط محیطی، تغییرات در بارهای گرمایش، سرمایش و برق در طی روزهای مختلف سال و ... تعیین شرایط بهینه عملکرد سیستم تولید همزمان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. بر این اساس، یک الگوریتم بهینه سازی برای پیدا کردن بهینه ترین عملکرد سیستم تولید همزمان براساس راندمان الکتریکی موتور (محرک اولیه) پیشنهاد شده بنحویکه هزینه سوخت مصرفی سیستم تولید همزمان به عنوان تابع هدف، در هر گام زمانی کمترین باشد. این الگوریتم برای ظرفیت های مختلف واحد تولید توان از 1 کیلووات تا 20 کیلووات به کار گرفته شد. نتایج الگوریتم پیشنهادی مشخص نمود که واحد تولید توان با ظرفیت 12 کیلووات، با 3/3 سال کمترین بازگشت سرمایه و واحد تولید توان با ظرفیت 5 کیلووات، با 57% بیشترین نسبت صرفه جویی در هزینه سوخت مصرفی را دارد.

کلمات کلیدی

, الگوریتم بهینه سازی, سیستم تولید همزمان سرمایش, گرمایش و برق, موتور احتراق داخلی, ساختمان خانگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070376,
author = {مهدی فرهناک and فرزانه گرد, محمود and مهدی دیمی دشت بیاض},
title = {الگوریتم بهینه سازی فنی- اقتصادی سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و برق با موتور احتراق داخلی در یک ساختمان خانگی نمونه},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {47},
number = {2},
month = {August},
issn = {2228-5148},
pages = {179--188},
numpages = {9},
keywords = {الگوریتم بهینه سازی، سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و برق، موتور احتراق داخلی، ساختمان خانگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوریتم بهینه سازی فنی- اقتصادی سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و برق با موتور احتراق داخلی در یک ساختمان خانگی نمونه
%A مهدی فرهناک
%A فرزانه گرد, محمود
%A مهدی دیمی دشت بیاض
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2017

[Download]