مهندسی مکانیک مدرس, دوره (14), شماره (11), سال (2015-2) , صفحات (166-174)

عنوان : ( معرفی لوله گردبادی دوجداره و مقایسه تجربی عملکرد آن با لوله گردبادی معمولی )

نویسندگان: میثم سعدی , محمود فرزانه گرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لوله گردبادی دوجداره لوله گردبادی معمولی است که اجازه عبور دوباره جریان از روی لوله گرم را می دهد و برای اولین بار در این مقاله معرفی می شود. جریان در این طرح جدید، پس از عبور از شیر مخروطی اجازه پیدا نمی کند تا از خروجی گرم خارج شود، بلکه مجددا از روی لوله گرم می گذرد و اتلاف حرارتی لوله گرم را افزایش می دهد. برای بررسی میزان جدایش دمایی که بوسیله لوله گردبادی دو جداره اتفاق می افتد، عملکرد این لوله گردبادی بصورت تجربی آزمایش و با عملکرد لوله گردبادی معمولی مقایسه شده است. آزمایش برای فشار ثابت 4 بار، با گاز طبیعی انجام می شود. نسبت طول لوله به قطر لوله گرم در هر دو نمونه لوله گردبادی 10 می باشد. قطر اریفیس سرد هر دو ژنراتور 4/6 میلیمتر است. مشاهده گردید عبور مجدد جریان از روی لوله گرم در لوله گردبادی دو جداره، بازده سرمایشی لوله گردبادی معمولی را 24% در نقطه حداکثر اختلاف دمای سرد بهبود بخشیده است. کسر جرمی سرد که در آن حداقل دمای سرد در لوله گردبادی دو جداره اتفاق می افتد کمتر از مقدار مربوط به لوله گردبادی معمولی می باشد.

کلمات کلیدی

, لوله گردبادی دو جداره, ژنراتور, بازده سرمایشی, ضریب عملکرد گرمایی, کسر جرمی بهینه سرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070441,
author = {میثم سعدی and فرزانه گرد, محمود},
title = {معرفی لوله گردبادی دوجداره و مقایسه تجربی عملکرد آن با لوله گردبادی معمولی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {11},
month = {February},
issn = {1027-5940},
pages = {166--174},
numpages = {8},
keywords = {لوله گردبادی دو جداره، ژنراتور، بازده سرمایشی، ضریب عملکرد گرمایی، کسر جرمی بهینه سرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی لوله گردبادی دوجداره و مقایسه تجربی عملکرد آن با لوله گردبادی معمولی
%A میثم سعدی
%A فرزانه گرد, محمود
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2015

[Download]