دومین همایش ملی دانش و فناوریعلوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2018-04-04

عنوان : ( بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240 )

نویسندگان: لادن آژدانیان , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهیمت نور تکمیلی و طول موجهای آبی و قرمز که باعث رشد و توسعه بهتر گیاهان میشوند و همچنین حضور عناصر کلسیم و فسفر و اثرات مثبت بر روی گیاه گوجه فرنگی تحقیق حاضر به صورت یک آزمایش گلدانی تحت شرایط کشت بدون خاک در گلخانه، در قالب آزمایش کرتهای خرد شده بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار نوری شامل: نور طبیعی )شاهد(، 06 % نور قرمز+ 06 % نور آبی و 06 % نور قرمز + 16 % نور آبی و 2 تیمار تغذیه شامل: عدم محلول پاشی با کود تجاری کالفومیت )مخلوطی از کلسیم و فسفر به همراه سایر ریز مغذیها( و محلول پاشی با غلظت 2 در هزار در 3 تکرار در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دی ماه سال 09 پایه ریزی و اجرا شد. بر اساس نتایج بدست آمده، نور تکمیلی و تغذیه بر تمامی فاکتورها به استثنا نسبت طول به قطر میوه در سطح احتمال 9% اثر مثبتی گذاشتند. تعداد میوه تحت تاثیر اثر متقابل نور تکمیلی و تغذیه نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. نور تکمیلی بر قطر میوه اثر گذار بود، به طوری که نسبت به تیمار شاهد روند افزایشی داشت. همچنین محلول پاشی توسط کالفومیت توانست بر روی سفتی بافت میوه به واسطه حضور کلسیم و فسفر اثر مثبتی داشت. بنابراین میتوان گفت که نور تکمیلی )ترکیبی از طول موجهای آبی و قرمز( به همراه محلول پاشی کود تجاری کالفومیت تاثیر مثبتی در رشد و توسعه میوه گوجه فرنگی تحت شرایط گلخانه ای دارد.

کلمات کلیدی

, نور آبی, نور قرمز, کالفومیت, فیتوکروم, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070471,
author = {آژدانیان, لادن and آروئی, حسین and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240},
booktitle = {دومین همایش ملی دانش و فناوریعلوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نور آبی، نور قرمز، کالفومیت، فیتوکروم، گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240
%A آژدانیان, لادن
%A آروئی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%J دومین همایش ملی دانش و فناوریعلوم کشاورزی, منابع طبیعی و محیط زیست ایران
%D 2018

[Download]