آب و خاک, دوره (32), شماره (4), سال (2018-10) , صفحات (763-778)

عنوان : ( تأثیر زئولیت، ورمی کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرت )

نویسندگان: سیده زهره تقدیسی حیدریان , رضا خراسانی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زئولیت عموماً به عنوان یک ماده اصلاحی برای خاک استفاده می¬شود. اضافه کردن برخی از مواد معدنی نظیر زئولیت علی¬رغم تأثیر مثبت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می¬تواند در سطوح زیاد تأثیر منفی بر جذب عناصر غذایی و رشد گیاه داشته باشد. به همین منظور آزمایش گلدانی با هدف بررسی تأثیر زئولیت، کود حیوانی و ورمی¬کمپوست بر رشد و جذب عناصرکم مصرف در گیاه ذرت به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی تحت شرایط کنترل شده انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل زئولیت در سه سطح (صفر، 6 و 12 درصد وزنی)، نوع ماده آلی شامل ورمی¬کمپوست در سه سطح (صفر، 125/0 و، 25/0 درصد وزنی) و کود گاوی پوسیده در سه سطح (صفر، 5/0 و، 1 درصد وزنی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد در بین سطح 6 و 12 درصد زئولیت، سطح 6 درصد آن نسبت به 12 درصد کارایی بهتری داشته است و سطح 12 درصد زئولیت نسبت به شاهد باعث کاهش 19 درصدی وزن خشک گیاه و کاهش وزن تر، که کاهش وزن تر نسبت به شاهد معنی¬دار نبود. همچنین این سطح زئولیت جذب عنصر روی، آهن و منگنز در گیاه کاهش داد و به ترتیب سبب افزایش 93/8 و 40 درصدی pH و غلظت منگنز خاک شد. در بین تیمارهای آزمایشی، سطح 1 درصد کود گاوی در عدم حضور زئولیت بیشترین مقدار وزن تر و خشک گیاه، ارتفاع گیاه، جذب عناصر روی، آهن و منگنز در اندام هوایی گیاه را دارا بود. همچنین کمترین مقدار pH خاک مربوط به این سطح بوده که اختلاف معنی¬داری نسبت به بقیه تیمارها و همچنین تیمار شاهد داشت. در نهایت در بین تیمارهای آزمایشی، کارایی ورمی¬کمپوست نسبت به کود گاوی کمتر بوده و بیشترین تأثیر بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در گیاه ذرت مربوط به تیمارهای کود گاوی و کمترین مربوط به تیمار زئولیت بود.

کلمات کلیدی

, تغذیه گیاه, زئولیت, کود گاوی, مواد آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070480,
author = {تقدیسی حیدریان, سیده زهره and خراسانی, رضا and امامی, حجت},
title = {تأثیر زئولیت، ورمی کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرت},
journal = {آب و خاک},
year = {2018},
volume = {32},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-4757},
pages = {763--778},
numpages = {15},
keywords = {تغذیه گیاه، زئولیت، کود گاوی، مواد آلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر زئولیت، ورمی کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرت
%A تقدیسی حیدریان, سیده زهره
%A خراسانی, رضا
%A امامی, حجت
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2018

[Download]