عصب روانشناسی, دوره (3), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (55-70)

عنوان : ( مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع )

نویسندگان: نجمه فرساد , سیدحسن علم الهدائی , علی مقیمی , سحر مقیمی , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در این مقاله به کمک پتانسیل‌های وابسته به رویداد (ERPs)، به بررسی تفاوت‌های الکتروفیزیولوژی دو گروه از دانشجویان، هنگام حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع، پرداخته می‌شود. روش: این پژوهش از نوع کمی و به روش نیمه آزمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل 177 نفر از دانشجویان سال اول رشته‌های مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که به کمک یک آزمون ریاضی محقق ساخته به دو گروه دانش مفهومی و رویه‌ای سطح بالا (دانش سطح بالا) و گروه دانش مفهومی و رویه‌ای سطح پایین (دانش سطح پایین) تقسیم بندی شدند. از هر گروه 14 نفر به طور تصادفی انتخاب شده و در آزمایش اصلی شرکت کردند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تعداد پاسخ‌های درست در گروه دانش سطح بالا بیشتر از گروه دانش سطح پایین است. تفاوت معناداری بین سرعت پاسخ دوگروه مشاهده نشد. از لحاظ الکتروفیزیولوژی دامنه مؤلفه P300 گروه دانش سطح پایین، بیشتر از گروه دانش سطح بالا در الکترودهای نواحی O2,O1,P4,PZ,P3,CP6,CP5 بود. نتیجه‌گیری: تفاوت دامنه مؤلفه P300 در گروه دانش سطح پایین و دانش سطح بالا موید این است که افراد دارای دانش سطح بالا نسبت به افراد دارای دانش سطح پایین، از کارکرد مغزی بهینه‌تری برخوردار بوده و از استراتژی متفاوتی برای پردازش اطلاعات در حل مسائل استفاده می‌کنند. نتیجه‌ای که شاید نتوان به راحتی از داده‌های سنتی قلم و کاغذی به آن دست یافت.

کلمات کلیدی

دامنه مولفه P300؛ دانش مفهومی و رویه ای؛ بازنمایی نموداری و جبری تابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070483,
author = {فرساد, نجمه and علم الهدائی, سیدحسن and مقیمی, علی and مقیمی, سحر and جباری نوقابی, مهدی},
title = {مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع},
journal = {عصب روانشناسی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-5023},
pages = {55--70},
numpages = {15},
keywords = {دامنه مولفه P300؛ دانش مفهومی و رویه ای؛ بازنمایی نموداری و جبری تابع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع
%A فرساد, نجمه
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A مقیمی, علی
%A مقیمی, سحر
%A جباری نوقابی, مهدی
%J عصب روانشناسی
%@ 2476-5023
%D 2018

[Download]