رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, دوره (21), شماره (6), سال (2018-7) , صفحات (21-33)

عنوان : ( تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور )

نویسندگان: رضا رجب زاده , مهدی طالب پور , علیرضا حدادیان , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تبیین اثر ارزش­ ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین­ المللی باشگاه­ های برتر فوتبال کشور است. این پژوهش از نظر نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر راهبرد پژوهشی، از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است که به‌صورت میدانی اجرا شد. هواداران چهار باشگاه­ (استقلال، پرسپولیس، سپاهان و ذوب­ آهن) در سال 96-1395 به‌عنوان جامعۀ آماری پژوهش انتخاب شدند؛ بر­اساس حجم منطقی نمونۀ مورد نیاز در روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، حجم نمونه 810 نفر تعیین شد. ابزار اندازه­ گیری پژوهش پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 41­ گویه در مقیاس 5 مرتبه­ ای لیکرت بود. روایی محتوای کل پرسشنامه توسط 15 نفر از استادان تأیید شد و برای اندازه‌گیری روایی همگرا از ضریب AVE و پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب CR استفاده شد که دارای روایی و پایایی بالایی بود. برای تحلیل داده ­ها از نرم‌افزار SPSS و AMOS استفاده شد. داده ­های تحقیق براساس مدل معادلات ساختاری بررسی شد. (GFI) برابر 0/94 نشان‌دهندۀ برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش است. براساس نتایج می ­توان گفت متغیر ارزش ویژۀ برند و زیر­معیارهایش بر روی تصویر برند، تصویر برند بر روی تعهد هواداران و تعهد هواداران بر برندسازی باشگاه ­های فوتبال کشورمان تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلمات کلیدی

, ارزش ویژۀ برند, باشگاه های برتر, برندسازی, تصویر برند, تعهد هوادار, فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070484,
author = {رجب زاده, رضا and طالب پور, مهدی and حدادیان, علیرضا and جباری نوقابی, مهدی},
title = {تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور},
journal = {رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی},
year = {2018},
volume = {21},
number = {6},
month = {July},
issn = {2423-3293},
pages = {21--33},
numpages = {12},
keywords = {ارزش ویژۀ برند، باشگاه های برتر، برندسازی، تصویر برند، تعهد هوادار، فوتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور
%A رجب زاده, رضا
%A طالب پور, مهدی
%A حدادیان, علیرضا
%A جباری نوقابی, مهدی
%J رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
%@ 2423-3293
%D 2018

[Download]