Iranian Journal of Chemical Engineering, دوره (15), شماره (88), سال (2016-12) , صفحات (59-72)

عنوان : ( شبیه سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری )

نویسندگان: , محمود فرزانه گرد , مهدی دیمی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر، با استفاده از نرم افزار فلوئنت به شبیه سازی عددی نشت گاز طبیعی از یک سوراخ کوچک پرداخته ه ایهم کهه بهر سه لولهای در خ وط توزیع گاز طبیعی درونشههری ایجهاد شهده اسهتد هندسهه مهورد بررسهی بهه کمهک نهرم افهزار گمبیهت طراحهی و شبکهبندی شده و متان با فرض گاز کامل بودن، گاز طبیعی تلقی شده و جریان آشفته استد نتایج بهدست آمده نشان میدهد کهه در سوراخهایی با ق ر کوچک، سرعت تخلیه به سرعت صوت رسیده و بهاصه ال خفگهی در جریهان رخ مهی دههدد میهزان نشهت گهاز بها ق ر سوراخ راب ه مرتبة دوّم و با فشار نق ه ابتدایی راب ه خ ی داردد سرانجام، یک راب ه ساده کاربردی برای محاسبه شهدت جریهان حجمی گاز نشت یافته ارائه شده استد بررسی دادهها نمایانگر آن است که در اکثر موارد، درصد خ ای نسهبی میهان نتهایج حاصهل از شبیهسازی و راب های که ارائه شده، زیر 11 درصد است که بیانگر دقت بسیار مناسب راب ة ارائه شده استد

کلمات کلیدی

, نشت گاز طبیعی, خطوط توزیع گاز, شبیه سازی CFD دو بعدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070487,
author = { and فرزانه گرد, محمود and مهدی دیمی دشت بیاض},
title = {شبیه سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری},
journal = {Iranian Journal of Chemical Engineering},
year = {2016},
volume = {15},
number = {88},
month = {December},
issn = {1735-5397},
pages = {59--72},
numpages = {13},
keywords = {نشت گاز طبیعی، خطوط توزیع گاز، شبیه سازی CFD دو بعدی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی عددی جریان دوبعدی نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز درون شهری
%A
%A فرزانه گرد, محمود
%A مهدی دیمی دشت بیاض
%J Iranian Journal of Chemical Engineering
%@ 1735-5397
%D 2016

[Download]