نفس, دوره (4), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (11-21)

عنوان : ( بررسی فرایندهای سیگنالی و سمپاتیک در تحریکUCP1 پس از تمرینات هواز و بی هوازی )

نویسندگان: دکتر محسن جعفری , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فرایندهای سیگنالی و سمپاتیک در تحریکUCP1 پس از تمرینات هواز و بی هوازی

کلمات کلیدی

, فرایندهای سیگنالی و سمپاتیک, UCP1 , تمرینات هوازی, تمرینات بی هوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070500,
author = {دکتر محسن جعفری and فتحی, مهرداد},
title = {بررسی فرایندهای سیگنالی و سمپاتیک در تحریکUCP1 پس از تمرینات هواز و بی هوازی},
journal = {نفس},
year = {2018},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2322-4517},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {فرایندهای سیگنالی و سمپاتیک،UCP1 ،تمرینات هوازی،تمرینات بی هوازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرایندهای سیگنالی و سمپاتیک در تحریکUCP1 پس از تمرینات هواز و بی هوازی
%A دکتر محسن جعفری
%A فتحی, مهرداد
%J نفس
%@ 2322-4517
%D 2018

[Download]