دومین همایش ملی خربزه , 2017-09-13

عنوان : ( تعیین حساسیت چند توده خربزه به نژادهای 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis )

نویسندگان: ماجده رامیان یارسمی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری پژمردگی فوزاریومی یکی از بیماری های مطرح خربزه در ایران به شمار می¬رود. این بیماری ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis است. با توجه به حضور نژاد های متفاوت از این قارچ در کشور، باید معرفی ارقام مقاوم بصورت هدفدار انجام شود. در این مطالعه حساسیت توده بومی خاقانی و همچنین ارقام مقاوم و حساس استاندارد در مقایل نژادهای 1 و 1.2 این قارچ مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور بذور ارقام در شرایط اتاقک رشد در سینی¬های نشاء کشت شدند و در مرحله برگ لپه¬ای با استفاده از سوسپانسیون ماکروسپور قارچ تلقیح شدند. روند بیماری به مدت یک ماه پس از تلقیح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از حساسیت بالای رقم Charentais T در برابر هر دو جدایه R1 و R1.2 از قارچ فوزاریوم می¬باشد. همچنین کمترین میزان علایم آلودگی در دو رقم Charentais Fom1 و Charentais Fom2 مشاهده شد. در آینده می¬توان از نتایج این بررسی در طراحی آزمایش¬های مولکولی به منظور شناسایی ارقام مقاوم و مناسب با هر منطقه استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه, تلقیح بیماری, آزمون بیماری زایی, ارقام مقاوم خربزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070526,
author = {رامیان یارسمی, ماجده and شکوهی فر, فرهاد and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {تعیین حساسیت چند توده خربزه به نژادهای 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis},
booktitle = {دومین همایش ملی خربزه},
year = {2017},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه، تلقیح بیماری، آزمون بیماری زایی، ارقام مقاوم خربزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین حساسیت چند توده خربزه به نژادهای 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis
%A رامیان یارسمی, ماجده
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J دومین همایش ملی خربزه
%D 2017

[Download]