مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (1-14)

عنوان : ( مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه )

نویسندگان: طاهره بحرینی , مونا ضمیری , هادی صدوقی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش‌های موجود در زمینه مدیریت دست به دست شدن سیگنال در شبکه‌های مخابرات سلولی نمی‌توانند به طور هم‌زمان تعداد رخدادهای غیر ضروری و تأخیر تصمیم را در سطح پایینی نگه دارند. هدف اصلی این مقاله ارائه روش هوشمندی است تا علاوه بر این که به درخواست‌های ضروری اجازه رخ‌دادن می‌دهد، تعداد رخدادهای غیر ضروری آن را نیز کمینه کند و به این ترتیب موجب بهبود کارایی کلی شبکه شود. به منظور دست‌یابی به چنین هدفی، در روش پیشنهادی از دانش جغرافیایی برگرفته از نقشه‌های ساختمان توأم با روش خوشه‌بندی طیفی در نواحی تحت پوشش فمتوسل استفاده می‌شود. بدین سبب نیاز به توسعه خوشه‌بندی طیفی مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی است. نتایج به دست آمده از روش پیشنهادی روی داده‌ها و شبیه‌سازی‌های انجام‌گرفته، بیانگر این است که این روش نسبت به سایر روش‌ها با افزایش احتمال تخصیص کاربر به سلول مناسب، به شکل قابل قبولی قادر به مدیریت پدیده دست به دست شدگی در لایه ناهمگن فمتوسل- ماکروسل است.

کلمات کلیدی

, خوشه‌بندی طیفی , خوشه‌بندی طیفی مبتنی بر دانش جغرافیا , داده‌های GIS , دست به دست شدن سیگنال , فمتوسل , ماکروسل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070544,
author = {بحرینی, طاهره and ضمیری, مونا and صدوقی یزدی, هادی},
title = {مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2018},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {1682-3745},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {خوشه‌بندی طیفی ، خوشه‌بندی طیفی مبتنی بر دانش جغرافیا ، داده‌های GIS ، دست به دست شدن سیگنال ، فمتوسل ، ماکروسل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه
%A بحرینی, طاهره
%A ضمیری, مونا
%A صدوقی یزدی, هادی
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2018

[Download]