زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (18), شماره (18), سال (2018-8) , صفحات (35-59)

عنوان : ( چالش قدرت در گفتمان نمایشی مرگ فروشنده: تحلیل انتقادی یک متن کلیدی )

نویسندگان: محبوبه رستمی , محمودرضا قربان صباغ , رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرگ فروشنده اثر آرتور میلر نمایشنامه¬ای است با محوریت ماتریالسمِ دوران بعد از جنگ در آمریکا و همچنین سرخوردگی ویران¬گر رویای آمریکایی. مقالۀ حاضر به¬طور کلی بر بازنمایی مفاهیم ایدئولوژیک در یکی از مکالمه¬هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است متمرکز است. این مکالمه بین شخصیت¬های ویلی و هوارد صورت می¬گیرد. درگیری-های این دو شخصیت در ویژگی¬های زبانی این مکالمه نمایان است.با به¬کارگیری تحلیل گفتمان ، در دو سطح متن از طریق تحلیل مکالمه و کاربردشناسی ، و فرامتن با استفاده از مفاهیم هویت و روابط قدرت ، مطالعۀ حاضر به بررسی روابط قدرت پنهان بین این دو شخصیت می¬پردازد. از طریق تحلیل عینی مکانیسم نوبت¬گیری در مکالمه و اصل مشارکت و قواعد آن، هدف مقالۀ پیش¬رو آشکارسازی تأثیر روابط فرامتنی شخصیت¬های اثر بر رفتار مکالمه¬ای آنها است. نتایج بررسی نشان می¬دهد که علی¬رغم این¬که انتظار می¬رود نوبت¬گیری در مکالمه و قواعد گرایس مستقیما تحت تأثیر جایگاه اجتماعی و قدرت اقتصادی شخصیت¬ها باشد، روند ثابتی ندارند و دستخوش عوامل دیگری قرار دارند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: روابط قدرت, تحلیل مکالمه, مکانیسم نوبت¬گیری در مکالمه, اصل مشارکت زبانی, کاربردشناسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070546,
author = {رستمی, محبوبه and قربان صباغ, محمودرضا and عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {چالش قدرت در گفتمان نمایشی مرگ فروشنده: تحلیل انتقادی یک متن کلیدی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2018},
volume = {18},
number = {18},
month = {August},
issn = {2008-7233},
pages = {35--59},
numpages = {24},
keywords = {کلمات کلیدی: روابط قدرت، تحلیل مکالمه، مکانیسم نوبت¬گیری در مکالمه، اصل مشارکت زبانی، کاربردشناسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش قدرت در گفتمان نمایشی مرگ فروشنده: تحلیل انتقادی یک متن کلیدی
%A رستمی, محبوبه
%A قربان صباغ, محمودرضا
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2018

[Download]