اقتصاد مقداری, دوره (15), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (51-82)

عنوان : ( تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه) )

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سیاست­مداران و برنامه­ ریزان اقتصادی به دنبال برقراری چندین هدف به­ طور هم­زمان، مانند برقراری توسعه­ ی پایدار با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست­ محیطی و انرژی هستند ، در این صورت به ابزاری تحلیلی نیاز دارند تا بتوانند مسائل را از ابعاد مختلف ارزیابی کنند. این مقاله برای اولین بار با ترکیب تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه­ریزی آرمانی چند­هدفه به ارائه­ ی مدلی جهت تحلیل آثار اجرای هم­زمان اهداف اسناد بالا­دستی بر عمده فعالیت­های اقتصادی در ایران پرداخته است که می­تواند به عنوان یک مبنای ارزش­مند برای سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی در فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش از داده­ های جدول داده – ستانده سال 1390 استفاده شده و داده­ های مربوط به مقادیر دی­ اکسید­کربن و مصرف انرژی از ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 و آمارهای اشتغال نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به­ دست آمده است. اهداف مدل بر اساس اسناد بالا­دستی، مانند قانون برنامه­ ی پنجم توسعه­ ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و توافق زیست­ محیطی پاریس تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می­ دهد که علی­رغم دست­یابی به اهداف اقتصادی، اجرای هم­زمان سیاست­ها موجب رشد نامتوازن فعالیت­های اقتصادی می­ شود و اهداف انرژی و زیست­ محیطی نیز محقق نمی­شوند؛ بنابراین برای تحقق اهداف انرژی و زیست­ محیطی باید تغییراتی اساسی در برخی از بخش­ها از جمله برق صورت گیرد.

کلمات کلیدی

تحلیل داده – ستانده؛ برنامه‌ریزی آرمانی؛ اهداف اقتصادی؛ اهداف اجتماعی؛ اسناد بالادستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070563,
author = {},
title = {تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه)},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2018},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5850},
pages = {51--82},
numpages = {31},
keywords = {تحلیل داده – ستانده؛ برنامه‌ریزی آرمانی؛ اهداف اقتصادی؛ اهداف اجتماعی؛ اسناد بالادستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه)
%A
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2018

[Download]