یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03

عنوان : ( شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss )

نویسندگان: فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب به عنوان محیط زندگی و تامین¬کننده تمام نیازهای زیستی آبزیان نقش اساسی در همه¬ی فرایندهای آبزی¬پروری دارد. کیفیت و کمیت مناسب آب تعیین¬کننده فعالیت¬ها، مخارج و منافع سیستم¬های آبزی¬پروری است. بر این اساس لازم است مدیریت صحیح در این باره صورت پذیرد. مدیریت مناسب کیفیت آب از طریق نظارت و پیش¬بینی به هنگام امکان-پذیر است. از این رو استفاده از روش¬های سریع و دقیق ارزیابی کیفیت آب برای مدیریت کارآمد مورد نیاز می¬باشد. سیستم استنتاج فازی یکی از روش¬های ساده، سریع، قابل فهم و انعطاف¬پذیر در این زمینه می¬باشد. این سیستم¬ها قادر به پردازش هم¬زمان پارامترهای مختلف و ارائه یک نتیجه کامل و دقیق از وضعیت کیفیت آب هستند. با توجه به هزینه، زمان، تجهیزات و انرژی بسیار مورد نیاز برای آزمایش همه پارامترهای کیفیت آب، از طرفی تاثیر متقابل پارامترها بر یکدیگر و میزان اهمیت هر کدام از آن¬ها انتخاب پارامترهای اصلی کیفیت آب امری ضروری و مهم است. با در نظر گرفتن این نکته ¬که کیفیت آب بر پایه آزمون سمیت سنجیده می¬شود و قدرت تحمل متفاوت گونه¬های آبزی به میزان و نوع ترکیبات سمی، عوامل ایجاد¬ کننده اثرهای سمی در تولید ماهی قزل¬آلای رنگین¬کمان در هنگام انتخاب پارامترها مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس پارامترهای آمونیاک یونیزه نشده، اکسیژن محلول، مجموع مواد معلق جامد و دی¬اکسید¬کربن به عنوان عوامل حیاتی موثر در کیفیت آب در پرورش ماهی قزل¬آلای رنگین¬کمان انتخاب شدند. در این مطالعه از یک سیستم استنتاج فازی برای تعیین یک شاخص کیفیت آب در پرورش ماهی قزل¬آلای رنگین¬کمان استفاده شد و نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای آمونیاک یونیزه نشده، اکسیژن محلول، مجموع مواد معلق جامد و دی¬اکسید¬کربن به ترتیب بیشترین تاثیر را بر تخریب کیفیت آب دارند.

کلمات کلیدی

, سیستم استنتاج فازی, شاخص, قزل¬آلای رنگین¬کمان, کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070567,
author = {حسینی گله زن, فیروزه and بیاتی, محمدرضا and صفری, امید and روحانی, عباس},
title = {شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {سیستم استنتاج فازی، شاخص، قزل¬آلای رنگین¬کمان، کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss
%A حسینی گله زن, فیروزه
%A بیاتی, محمدرضا
%A صفری, امید
%A روحانی, عباس
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2018

[Download]