جاویدان خرد, دوره (15), شماره (33), سال (2018-9) , صفحات (73-92)

عنوان : ( تحلیل‌حدیث‌ « المؤمن مرآ ة المؤمن » بر‌مبنای‌حکمت‌متعالیه )

نویسندگان: منا تکاورنژاد , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از حدیث المومن مرآت المومن برداشت‌های گوناگون صورت گرفته است. مطابق تفسیر عامیانه شخص می‌تواند نشان دهنده عیوب برادرِ مومن خود باشد. این نگرش، ناقص بوده و آثار نامطلوبی در فضای اخلاقی جامعه دارد. از این رو تحلیل عمیق و دقیق از حدیث ضروری بوده و اندیشه های حکمت متعالیه در این باب راهگشاست. سوال این است که بر اساس مبانی حکمت متعالیه چه تفسیری می توان از حدیث ارائه کرد که از پیامدهای تفاسیر عامیانه مصون باشد؟ با بررسی آثار ملاصدرا و سایر منابع به روش توصیفی- تحلیلی نتایجی حاصل شد. بر خلاف رویکرد عامیانه، که مومن اول را اصیل و اصلاح گرِ مومن دوم نشان داده، مطابق مبانی حکمت متعالیه مومن دوم جنبه اصالی و استقلالی داشته و مومن اول نقش تبعی و ابزاری دارد. بر این اساس و با کاربست اصل تشکیک در مرآتیت هر چه آینه قلب انسان شفاف‌تر باشد، وجودهای برتری را به نمایش می‌گزارد.

کلمات کلیدی

المومن مرآۀ المومن؛ حکمت متعالیه؛ تشکیک در مرآتیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070586,
author = {تکاورنژاد, منا and سیدموسوی, سیدحسین and فخار نوغانی, وحیده},
title = {تحلیل‌حدیث‌ « المؤمن مرآ ة المؤمن » بر‌مبنای‌حکمت‌متعالیه},
journal = {جاویدان خرد},
year = {2018},
volume = {15},
number = {33},
month = {September},
issn = {2251-8932},
pages = {73--92},
numpages = {19},
keywords = {المومن مرآۀ المومن؛ حکمت متعالیه؛ تشکیک در مرآتیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل‌حدیث‌ « المؤمن مرآ ة المؤمن » بر‌مبنای‌حکمت‌متعالیه
%A تکاورنژاد, منا
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A فخار نوغانی, وحیده
%J جاویدان خرد
%@ 2251-8932
%D 2018

[Download]