بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2018-05-08

عنوان : ( اراِئه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه آبشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت با نفوذ بالای بادی )

نویسندگان: ناصر صبوریان , محسن قاینی , مجید مهدی زاده فرد , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیذ -ُ در ایی هقال الگ رَیتوی جذیذ ج تْ ارزیابی پیطاهذ اّ با دیذگا آبطاری در ضبک اِی با فً رَ بالای ا رًشی بادی با در ظًر گرفتی ضریب وّبستگی سرػت هیاى هسارع بادی هختلف ارائ ضذ است. با فً رَ اٍحذ اّی بادی در یک ضبک قذرت، هباحج هختلفی ها ذًٌ ارزیابی اه یٌت ضبک بایستی ه رَد ت جَ قرار گیرد. در ایی ارزیابی، سرػت باد یکی از پاراهتر اّی اصلی دارای ػذم قغؼیت نّ چ یٌی دارای ضریب وّبستگی در هسارع بادی است. در ایی هقال سرػت باد در یًر گٍا اّی بادی ضبک با در ظًر گرفتی ضریب وّبستگی با استفاد از ر شٍ اّی سری زها یً هذ لسازی ضذ است. در ارزیابی پیطاهذ اّ با دیذگا آبطاری، پاراهتر اّی هتؼذدی ها ذًٌ تؼذاد هراحل آبطار، تؼذاد خغ طَ خارج ضذ هیساى اضاف بار در ضبک در ظًر گرفت ضذ است. ضاخص ریسک ضاخ اِّ با د دیذگا قغؼی احتوالی براساس هؼیار اضاف بار هحاسب با اضاف ضذى د هسرػ بادی ب آى ا جًام ضذ است تًایج برای د حالت ضبک اصلی IEEE ضذ است. هغالؼات بر ر یٍ ضبک 42 باس ضبک با حض رَ یًر گٍا اّی بادی با نّ هقایس ضذ است.

کلمات کلیدی

, کلیذ اٍش -ُ ح اَدث آبطاری, فً رَ بالای بادی, ضریب وّبستگی سرػت باد, ریسک اضاف بار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070593,
author = {ناصر صبوریان and محسن قاینی and مهدی زاده فرد, مجید and قاضی, رضا},
title = {اراِئه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه آبشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت با نفوذ بالای بادی},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلیذ اٍش -ُ ح اَدث آبطاری، فً رَ بالای بادی، ضریب وّبستگی سرػت باد، ریسک اضاف بار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اراِئه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه آبشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت با نفوذ بالای بادی
%A ناصر صبوریان
%A محسن قاینی
%A مهدی زاده فرد, مجید
%A قاضی, رضا
%J بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2018

[Download]