روان شناسی مدرسه, دوره (7), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (177-195)

عنوان : ( اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان )

نویسندگان: مهدی غیاثی گیشی , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی میزان اثربخشی آموزش کلاسی کنش‌های اجرایی به همراه نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بهنجار بود.در قالب یک طرح نیمه­آزمایشی پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل، 36 نفر دانش‌آموز پسر کلاس چهارم ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شده و در سه گروه 12 نفری آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک، آموزش کنش‌های اجرایی و کنترل قرار داده شدند. دو گروه آموزش کنش‌های اجرایی به همراه نوروفیدبک و آموزش به تنهایی در 16 جلسه آموزش کلاسی کنش‌های اجرایی و گروه آموزش و نوروفیدبک علاوه بر آموزش کلاسی در 8 جلسه آموزش نوروفیدبک شرکت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. نتایج بیانگر بهبود معنادار عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در جلسات آموزشی کنش‌های اجرایی نسبت به گروه کنترل با اندازه اثر 89/0 در نمره کلی عملکرد تحصیلی است و مقایسه گروه‌ها معناداری بیش­تر عملکرد تحصیلی را در گروه آموزش کنش‌های اجرایی به همراه نوروفیدبک نسبت به گروهی که فقط از آموزش کلاسی استفاده کرده بودند را نشان داد. این مطالعه نشان داد که با آموزش کنش‌های اجرایی می‌توان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را ارتقاء داد و این آموزش‌ها در همراهی با نوروفیدبک تأثیرگذاری بیش­تری دارد.

کلمات کلیدی

کنش‌های اجرایی؛ عملکرد تحصیلی؛ نوروفیدبک؛ دانش‌آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070595,
author = {غیاثی گیشی, مهدی and مشهدی, علی and غنائی چمن آباد, علی},
title = {اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان},
journal = {روان شناسی مدرسه},
year = {2018},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0821},
pages = {177--195},
numpages = {18},
keywords = {کنش‌های اجرایی؛ عملکرد تحصیلی؛ نوروفیدبک؛ دانش‌آموزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان
%A غیاثی گیشی, مهدی
%A مشهدی, علی
%A غنائی چمن آباد, علی
%J روان شناسی مدرسه
%@ 2252-0821
%D 2018

[Download]