چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2006-02-21

عنوان : ( تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای )

نویسندگان: عباسعلی ساری , عبداله جمشیدی , سمیرا خواجه نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 از مهمترین باکتری های پاتوژن انسانی است که جزء باکتری های گروه EHEC و باکتری های مولد شیگا توکسین(STEC) محسوب میشود و از طریق غذا به ویژه گوشت قرمز وشیر به انسان منتقل میشود. این باکتری در انسان تولید بیماری کولیت خونریزی دهنده(HC) ،سندروم همولیتیک اورمیک(HUS) و ترومبوتیک سیتو پنیک پورپورا(TTP) می نماید.در این بررسی جهت تعیین حساسیت پرایمر های اختصاصی تشخیص دهنده آنتی ژنهای O157و H7 از باکتری اشرشیا کلی سویهO157:H7(ATCC 35150 پس از کشت در محیط CT-SMAC و تهیه کلو نی های ایزوله در اب پپتونه 0/1 درصد رقتهای متوالی تهیه شد و تعداد باکتری ها با استفاده از روشSPC در هر میلی لیتر تعیین گردید.تعیین جذب نوری آن نیز توسط دستگاه اسپکترو فوتومتر انجام شد. وسپس از رقتهای متوالی با جذب نوری مشخص در شیر استرلیزه تلقیح گردید به طوری که هر میلی لیتر شیر حاوی به ترتیب 10،50،100،500،1000،2000،5000،10000 سلول باکتری بود. همچنین از باکتری اشرشیا کلی غیر از سویهO157:H7 ، کلستریدیوم پرفرینجنس،استرپتوکوکوس فکالیس،سالمونلا تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس نیز به عنوان باکتری زمینه به شیر موردآزمایش اضافه گردید.پس از استخراج DNA وانجام تست PCR در نمونه های حاوی 10 و50 باکتری اشرشیا کلی سویهO157:H7 در هر میلی لیتر، نتیجه مورد انتظار مشاهده نگردید در حالیکه بقیه نمونه هاپاسخ مثبت را نشان دادند.

کلمات کلیدی

, باکتری اشرشیا کلی, سویه O157:H7 , روش PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070617,
author = {ساری, عباسعلی and جمشیدی , عبداله and خواجه نصیری, سمیرا},
title = {تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای},
booktitle = {چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {باکتری اشرشیا کلی-سویه O157:H7 -روش PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای
%A ساری, عباسعلی
%A جمشیدی , عبداله
%A خواجه نصیری, سمیرا
%J چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]