آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (17), سال (2018-9) , صفحات (117-146)

عنوان : ( بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل )

نویسندگان: صدیقه سادات فقیه , حسین ناصری مقدم , اصغر ابوالحسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرط ضمان امین از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصه فقهی، حقوقی و اقتصادی و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزه قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاری عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از صحت و حلیت که نظر اقلیت فقهاست تا حکم به باطل و مبطل بودن و حرمت آن که نظر مشهور ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانی مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به بزرگترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام یعنی عنصر ربا، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوت ادله بطلان شرط ضمان عامل، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطه اقتصاد ربوی بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در عرصه عقود مشارکتی و امانی جز با اجرای لوازم مشارکت واقعی طرفین از جمله توزیع منصفانه ریسک و بازده بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.

کلمات کلیدی

شرط ضمان امین؛ عقد مضاربه؛ شرط نتیجه؛ شرط فعل؛ شرط نامقدور؛ انقلاب عقد؛ حیل الربا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070618,
author = {صدیقه سادات فقیه and ناصری مقدم, حسین and اصغر ابوالحسنی},
title = {بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2018},
volume = {1},
number = {17},
month = {September},
issn = {2251-936x},
pages = {117--146},
numpages = {29},
keywords = {شرط ضمان امین؛ عقد مضاربه؛ شرط نتیجه؛ شرط فعل؛ شرط نامقدور؛ انقلاب عقد؛ حیل الربا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل
%A صدیقه سادات فقیه
%A ناصری مقدم, حسین
%A اصغر ابوالحسنی
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2018

[Download]