پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (14), شماره (52), سال (2018-8) , صفحات (111-126)

عنوان : ( واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه )

نویسندگان: سید علی جبّار گل باغی ماسوله , عباسعلی سلطانی , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش میدهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه میباشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سدهی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی دربارهی قالب شناختی حواله، ارائه میدهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول میدانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهدهدار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر میخیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن میگویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجهی هر یک از دو دیدگاه می- باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان میگردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب ارادهی متعاملان، میتوان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.

کلمات کلیدی

, حواله, قالب شناسی حواله, عقد بودن حواله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070620,
author = {گل باغی ماسوله, سید علی جبّار and سلطانی, عباسعلی and فخلعی, محمدتقی},
title = {واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه},
journal = {پژوهش های فقه و حقوق اسلامی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {52},
month = {August},
issn = {1735-7233},
pages = {111--126},
numpages = {15},
keywords = {حواله، قالب شناسی حواله، عقد بودن حواله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه
%A گل باغی ماسوله, سید علی جبّار
%A سلطانی, عباسعلی
%A فخلعی, محمدتقی
%J پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
%@ 1735-7233
%D 2018

[Download]