تولیدات دامی, دوره (20), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (577-587)

عنوان : ( برآورد نیاز روی در جیره های گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخهای عملکرد رشد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , فرهاد خلیق قره تپه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به ‌منظور تعیین نیاز روی جوجه های گوشتی در شرایط تغذیه با جیره های بر پایه گندم آزمایشی با استفاده از 250 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، پنج تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار در دوره سنی یک تا 42 روزگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تأمین پنج سطح غلظت روی جیره -30، 70، 110، 150 و 190 میلیگرم در کیلوگرم- با افزودن مکمل روی به فرم \"ZnSO4.7H2O\" بودند. با افزایش سطح روی جیره به 70 میلیگرم در کیلوگرم شاخصهای عملکردی شامل میانگین وزن در سنین، 10، 24 و 42 روزگی، مصرف خوراک و رشد روزانه در دوره های سنی یک تا 10، 42-25 و یک تا 42 روزگی و بازده غذایی در دوره سنی یک تا 10 روزگی به‌طور معنی دار افزایش یافتند. میزان احتیاجات روی به ‌منظور بهینه سازی شاخصهای میانگین وزن پایان دوره پرورش، مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و بازده غذایی با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته خطی به ترتیب 68.77، 83.12، 66.99 و 62.75 میلیگرم در کیلوگرم جیره و با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته درجه ‌دو به ترتیب 70.00، 79.93، 69.63 و 58.01 میلیگرم در کیلوگرم جیره برآورد شد. با توجه به نتایج این تحقیق احتیاجات روی جوجه های گوشتی در شرایط تغذیه با جیره های بر پایه گندم به ‌منظور بروز بهینه شاخصهای عملکرد رشد در دامنه 83-58 میلیگرم در کیلوگرم جیره، بیشتر از توصیه انجمن ملی تحقیقات و کمتر از توصیه سویه های تجاری است.

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, روی, عملکرد, گندم, معادلات رگرسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070621,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and حسن آبادی, احمد and خلیق قره تپه, فرهاد},
title = {برآورد نیاز روی در جیره های گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخهای عملکرد رشد جوجه های گوشتی},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2019},
volume = {20},
number = {4},
month = {February},
issn = {2009-6776},
pages = {577--587},
numpages = {10},
keywords = {جوجه های گوشتی، روی، عملکرد، گندم، معادلات رگرسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد نیاز روی در جیره های گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخهای عملکرد رشد جوجه های گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حسن آبادی, احمد
%A خلیق قره تپه, فرهاد
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2019

[Download]