رخساره های رسوبی, دوره (10), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (63-84)

عنوان : ( اثرمجموعه ها و اهمیت محیطی آنها در سازند جیرود، جنوب غرب شاهرود و شمال شهمیرزاد، البرز مرکزی )

نویسندگان: محمود شرفی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , حسین مصدق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند جیرود )فرازنین فامنین( در حوضه البرز مرکزی در شمال ایران گسترش داشته و از رسوبات سیلیسی آواری در پایین و کربناته در بات تشکی شده است. بررسی اررفسی های سازند جیرود به شناسایی 9 اررمجموعه منجر گردیده که یک روند کلی ع می شوندگی را نشان می دهند . اررمجموعههای Skolithos-Arenicolites ، Thalassinoides-Rhizocorallium و Helminthopsis-Chondrites در ماسه سنگ های سدید تا زرمز با طبقهبندی مورب مسطح دو جهتی، ریپ های جریانی و موجی بیانگر تشکی در یک محیط پر استرس و بستر ناپایدار با شاخ رسوب گااری بات از نوخ خلیا دهانهای است. اررمجموعههای Thalassinoides-Arenicolites ، Rhizocorallium-Palaeophycus و Arenicolites-Thalasinoides در ماسهسنگهای فسی دار با طبقهبندی مورب تراف و مسطح و HCS نشان دهنده تشکی در یک موزعیت متوسط پر انرژی حاشیه ساحلی با گردش آب و سطح اکسیژن مناسب و مواد غاایی کافی در بستر رسوبی است. اررمجموعههای Arenicolites-Diplocraterion ، Thalassinoides-Rhizocorallium-Palaeophycus ، Arenicolites-Thalasinoides ، Arenicolites-Protovirgularia و Protovirgularia ب ا تنوخ باتی اررفسی ها در سنگ آهک های نازک متوسط تیه تیره رنگ با پوستههای فسیلی فراوان بیانگر برزراری شرایط نرمال دریایی با میزان مواد غاایی و اکسیژن کافی در یک موزعیت فلات کم عم است

کلمات کلیدی

جیرود؛ اررمجموعه؛ ارررخساره؛ حاشیه ساحلی؛ فلات؛ خلیا دهانهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070626,
author = {محمود شرفی and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and حسین مصدق},
title = {اثرمجموعه ها و اهمیت محیطی آنها در سازند جیرود، جنوب غرب شاهرود و شمال شهمیرزاد، البرز مرکزی},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {63--84},
numpages = {21},
keywords = {جیرود؛ اررمجموعه؛ ارررخساره؛ حاشیه ساحلی؛ فلات؛ خلیا دهانهای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرمجموعه ها و اهمیت محیطی آنها در سازند جیرود، جنوب غرب شاهرود و شمال شهمیرزاد، البرز مرکزی
%A محمود شرفی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A حسین مصدق
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2017

[Download]