رخساره های رسوبی, دوره (10), شماره (1), سال (2017-9) , صفحات (47-62)

عنوان : ( بررسی رخساره ها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آبریز تلخاب (غرب استان ایلام) )

نویسندگان: یاسمن رفیقدوست , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز تلخاب با مساحت ۱۶۱ کیلومتر مربع در غرب استان ایلام قرار دارد. این رودخانه از نظر نوع کانال به شکل منفرد با بار بستر گراولی است و اندازه ذرات به سمت پایین دست به صورت نمایی کاهش مییابد. به منظور بررسی تغییرات اندازه ذرات و عوامل مؤثر در ریزشوندگی در این رودخانهه تعداد ۱۷ نمونه رسوب از کانال اصلی رودخانه برداشت، آنالیز و بر اسها آن پیوسهتگی ههای رسهوبی بهه سهمت پهایین دسهت تشهخیش داده شهد. ایهن پیوستگیها نشان میدهد که عواملی مانند ورود شاخههای فرعهی، افهزایش شهیس بسهتر، نم ایهان شهدن سهنگ بسهتر، تغییهر در سهنگ شناسهی واحهدهای زمینشناسی و فعالیتهای ساختمانی همچون وجود گسل در مسیر رودخانه توانستهاند نقش مهمی در ایجاد ناپیوستگی در رسوبات ایهن رودخانهه داشهته باشند. رخسارههای رسوبی شناسایی شده در این رودخانه شامل رخسارههای گراولی ) Gmm ، Gcm ، Gmg ( و رخساره ماسهای ) Sh ( است. رخسارهههای موجود در دو عنصر ساختاری جریان گراویتهای با بار گراولی ) SG ( و سدهای گراولی ) GB ( قرار گرفتهه انهد. بهر اسها نتهایص حاصهل ، رودخانهه دارای شیس زیاد بوده و مدل آن از نوع بریده بریده گراولی میباشد

کلمات کلیدی

حوضه آبریز تلخاب؛ رخسارههای رسوبی؛ عنصر ساختاری؛ رودخانه بریده بریده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070628,
author = {رفیقدوست, یاسمن and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله},
title = {بررسی رخساره ها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آبریز تلخاب (غرب استان ایلام)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {47--62},
numpages = {15},
keywords = {حوضه آبریز تلخاب؛ رخسارههای رسوبی؛ عنصر ساختاری؛ رودخانه بریده بریده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رخساره ها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آبریز تلخاب (غرب استان ایلام)
%A رفیقدوست, یاسمن
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2017

[Download]