مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (16), شماره (49), سال (2018-9) , صفحات (199-219)

عنوان : ( توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه )

نویسندگان: سیامک خیبری , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاپسیس که در گروه جبرانی روشهای تصمیمگیری قراردارد، بر این مفهوم که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفی داشته باشد، استوار است. وجود روند یکنواخت افزایشی و کاهشی در شاخصهای مثبت و منفی از جمله ویژگیهای تاپسیس در تعیین نقاط ایدهآل مثبت و منفی است. این درحالی است که میزان مطلوبیت اختصاص یافته به تصمیمگیرنده بعد از یک سطح مشخصی در هر شاخص چندان ملموس نخواهد بود. بنابراین در رتبهبندی گزینهها علاوه بر مقدار هر گزینه در هر شاخص، مقدار توازن بین شاخصهای هر گزینه باید درنظر گرفته شود تا یک گزینه که در یک شاخص مهم دارای جایگاه مناسب است ولی در سایر شاخصها جایگاه مناسبی ندارد، شانس اول انتخاب نباشد. برای این منظور در این مقاله سعی شد با اضافه کردن بعد مجازی به ماتریس تصمیم که از انحرافات میان شاخصهای هر گزینه حاصل میشود، ضعف ذکر شده تا حد ممکن جبران شود. به- منظور ارزیابی روش ارائه شده، از سه مثال متفاوت استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا توسط روش پیشنهادی ، تاپسیس، VIKOR ، Deng و SAW هریک از سه مثال ارائه شده حل و سپس با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن تعداد همبستگیهای معنی دار میان روش پیشنهادی و تاپسیس با سه روش دیگر مقایسه شد. در ادامه درصد مشابهت رتبه بندی روش پیشنهادی و تاپسیس با VIKOR ، Deng و SAW مقایسه شد

کلمات کلیدی

تاپسیس؛ نقطه ایده آل مثبت و منفی؛ پراکندگی بین شاخصها؛ مطلوبیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070629,
author = {خیبری, سیامک and کاظمی, مصطفی},
title = {توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه},
journal = {مطالعات مدیریت صنعتی},
year = {2018},
volume = {16},
number = {49},
month = {September},
issn = {2251-8029},
pages = {199--219},
numpages = {20},
keywords = {تاپسیس؛ نقطه ایده آل مثبت و منفی؛ پراکندگی بین شاخصها؛ مطلوبیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه
%A خیبری, سیامک
%A کاظمی, مصطفی
%J مطالعات مدیریت صنعتی
%@ 2251-8029
%D 2018

[Download]