دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (25), شماره (13), سال (2018-8) , صفحات (157-188)

عنوان : ( یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر )

نویسندگان: مهلا آقائی , سید سعید ملک الساداتی , مصطفی سلیمی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث اثال برانگیث اقتصثادی بثه حسثا مث آیثد در ایث خصوص اقتصاددانان اون شومپیتر و هلپم نظریات متفاوت ارائثه کثرده انثد شثومپیتر در نظریثه تبریث خلاق خود بیان م کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصثول جدیثد بثه بثازار انحصار به دست م آورد ای امر موج نوآوری های بیشتر و پیشرفته تثر توسثد دیگثران خواهثد شثد امثا هلپم معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم تر در کوتاه امثا در ، مدت، نوآوری را اف ای خواهد داد بلندمدت، نرخ نوآوری کاه خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسثعه یافتثه کااهثای بیشثتری را بثا فنثاوری قدیم تولید م کنند و ای روند، منابع را به جای سرازیر شدن بثه سثوی نثوآوری، بثه سثمت تولیثد سثوق م دهد و بنابرای نوآوری کاه م یابد ایث پثژوه بثه بررسث ارتبثاط بثی حقثوق مالکیثت فکثری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بااتر و پایی بثا 1976-2010 تر از متوسد ط دوره زمثان مث (GMM) استفاده از روش گشثتاورهای تعمثیم یافتثه پثردازد بثرای انثدازه گیثری نثوآوری از شثاخ پیچیدگ اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخ حقوق ثبت اختراع گینثارت و پثارا اسثتفاده شده است نتایج تحقیق نشان م دهد که ای ارتباط در گروه کشورهای با درآمثد سثرانه بثااتر از متوسثد مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایی تر از متوسد، ب معن است ________________________________________________________________

کلمات کلیدی

, روش گشتاورهای تعمیم یافته, پیچیدگی اقتصادی , نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070632,
author = {آقائی, مهلا and ملک الساداتی, سید سعید and سلیمی فر, مصطفی},
title = {یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2018},
volume = {25},
number = {13},
month = {August},
issn = {2322-4177},
pages = {157--188},
numpages = {31},
keywords = {روش گشتاورهای تعمیم یافته، پیچیدگی اقتصادی ، نوآوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر
%A آقائی, مهلا
%A ملک الساداتی, سید سعید
%A سلیمی فر, مصطفی
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ 2322-4177
%D 2018

[Download]