کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (2), سال (2006-9) , صفحات (93-106)

عنوان : ( خزنده و ساختواره وب )

نویسندگان: شعله ارسطوپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وب به عنوان بستر فعالیت موتورهای جستجو، ساختاری نموداری دارد. این ساختار حرکت خزنده‌ها در موتورهای جستجو را به روشهایی منطبق بر خود محدود می‌سازد. مقاله حاضر، به بررسی تأثیر ساختار وب بر چگونگی حرکت خزنده‌ها و فعالیت نمایه سازها در موتورهای جستجو می پردازد. پس از بحثی مقدماتی در باب نمودارهای جهت‌دار و فرایند کار خزنده، عمده‌ترین روشهای حرکت خزنده در سطح وب شامل حرکت «عمق ـ شروع»، «توزیع ـ شروع» و «بهترین ـ شروع» مطرح شده و سپس واحد سازه‌یابی و چگونگی تشکیل درختهای سازه‌یابی از قالب HTML مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

ساختار نموداری وب؛ خزنده‌ها؛ حرکت عمق ـ شروع؛ حرکت توزیع ـ شروع؛ حرکت بهترین ـ شروع؛ نمایه‌سازی وب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070638,
author = {ارسطوپور, شعله},
title = {خزنده و ساختواره وب},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2006},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-9637},
pages = {93--106},
numpages = {13},
keywords = {ساختار نموداری وب؛ خزنده‌ها؛ حرکت عمق ـ شروع؛ حرکت توزیع ـ شروع؛ حرکت بهترین ـ شروع؛ نمایه‌سازی وب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خزنده و ساختواره وب
%A ارسطوپور, شعله
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2006

[Download]