رخساره های رسوبی, دوره (9), شماره (1), سال (2016-8) , صفحات (57-76)

عنوان : ( تاریخچه دیاژنز سازند مزدوران و ارتباط دولومیتی شدن با سکانسهای رسوبی در دشت گنبد، غرب کپه داغ )

نویسندگان: سیده زهرا پورحیدر , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند کربناته مزدوران در برش سطحالارضی چشمهخان در غرب حوضه کپهداغ در شمال غرب شهرستان جاجرم، متشکل از دولومیت در بخش های قاعده ای و بالایی و سنگ آهکهای نازک تا ضخیم لایه در بخش های میانی برش است. این سازند در چاه قزل تپه 2 از لایه ها متناوب سنگ آهک و شیل تشکیل شده است. فرآیندها سیمانی شدن، میکریتی شدن، نوومورفسیم، انحلا ل، فشردگی، دولومیتی شدن ، ددولومیتی شدن، ایداد درزه و شکستگی، هماتیتی شدن، پیریتی شدن و سیلیسی شدن این رسوبات را تحت تأثیر قرار داده اند. دولومیتی شدن، گسترده ترین فرآیند دیاژنز در این سازند به شمار میرود. انواع سیمان کربناته شامل سیمانها همضشامت به همراه سیمانها هم محورحاشیه ای ، بلوکی، دروزی ، شعاعی در نمونه های گرینستونی قابل مشاهده هستند. دولومیتها سازند مزدوران بر اساس فابریک به چهار گروه بسیار ریز بلور، ریز بلور، متوسط بلور و درشت بلور تقسیم میشوند که به جز مورد اول، بقیه ثانویه هستند. این فرآیندها در سه محیط دیاژنز دریایی، متووریک و دفنی صورت گرفته اند. نتایج آنالیز عنصری سنگها مورد مطالعه نشان دهنده تأثیر فرآیندها ملیط دیاننز به خصوص متووریک) افزای مقدار عناصر آهن و منگنز و همبستگی مثبت شان با یکدیگر و کاه چشمگیر مقادیر استرانسیم( در یک سیستم دیاننتیکی نیمه بسته تا نیمه باز بوده و به احتمال زیاد کانیشناسی اولیه سازند مزدوران از نوع کلسیت )رابطه بین نسبت استرانسیم به کلسیم و منگنز و دامنه تغییرات گسترده مقادیر منگنز( بوده است. دولومیتها نوع اول در بیشتر موارد در انتها سکانسها کم عمق شونده رو به بالا دیده میشوند و مانند فرآیند ددولومیتی شدن نشانه افت سطح آب دریا هستند.

کلمات کلیدی

, کپه داغ؛ سازند مزدوران؛ روستای چشمه خان؛ چاه قزل تپه 2؛ دیاژنز, ژئوشیمی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070639,
author = {پورحیدر, سیده زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تاریخچه دیاژنز سازند مزدوران و ارتباط دولومیتی شدن با سکانسهای رسوبی در دشت گنبد، غرب کپه داغ},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-787X},
pages = {57--76},
numpages = {19},
keywords = {کپه داغ؛ سازند مزدوران؛ روستای چشمه خان؛ چاه قزل تپه 2؛ دیاژنز، ژئوشیمی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخچه دیاژنز سازند مزدوران و ارتباط دولومیتی شدن با سکانسهای رسوبی در دشت گنبد، غرب کپه داغ
%A پورحیدر, سیده زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2016

[Download]