علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (14), شماره (28), سال (2018-9) , صفحات (137-161)

عنوان : ( تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش‌خور پس انتشار )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , حمید نژادسلیمانی , مهوش نداف سنگانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف نهایی از این پژوهش ارائه نقشه خطر زمین لغزش جهت ارزیابی وقوع آن باا اساتداده از روش شا عه ع ا ی م ا وعی می باشد. جهت ارزیابی ش عه ع ی ایجاد شده، داده های زمین لغزش اتداق افتاده به سیستم ارائه گردید. این پایگااه داده شاام اطلاعات مربوط به شیب، جهت شیب، لیتولوژی، مدل ارتداع رقومی (DEM)، نقشه هم بااران، فالاله از گسا و کااربری ارا ای می باشد. این داده ها جهت تغذیه به ش عه ع ی ایجاد شده، بر اساس بزرگترین مقدار موجود هر داده در بانک اطلاعاتی بین لدر و یک نرمالیزه گردید. سپس داده های نرمالیزه شده به یک ش عه ع ی پرسپترون سه لایه ت غذیه شونده به جلو(Feed forward) باا الگوریتم پس انتشار خطا (Back error ropagation) تغذیه گردید. داده ه ا ی ف ا و ق ا ب ت ا د ا د ر ش ا ع ه آ م ا و ز ش د ی ا د ه و س ا پ س ا و ر د آزمایش قرار گرفت د. ساختار نهایی ش عه دارای نرون در لایه ورودی، نرون در لایاه میاانی و یاک نارون در لایاه خروجای می باشد. در این بین درلد اطلاعات برای آموزش و درلد باقیمانده برای آزمایش در نظر گرفته شد. دقت ش عه در مرحله آزمایش 82درلد برآورد گردید. خروجی به دست آمده از ش عه ع ی با اختلاف به پ ج په ه تقسیم ب دی شد. بار اسسااس درلد از مساحت م طقه به ترتیاب در کالاس هاای خطار پایادار، کام خطار، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است. نتایج حال نشان داد که ساختار زمین ش اسی تشعی یافته از مارن های خاکساتری باا میان لایه های آهعی(سازند دلیچای) و همچ ین فعالیت های تعتونعی گس های م طقه باعث شده که حو اه آبییاز باار از قابلیات بالایی در رخداد زمین لغزش برخوردار شود

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, حساسیت, شبکه عصبی پرسپترون چندلایه, حوزه آبخیز بار نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070646,
author = {حسین زاده, سیدرضا and نژادسلیمانی, حمید and نداف سنگانی, مهوش},
title = {تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش‌خور پس انتشار},
journal = {علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد},
year = {2018},
volume = {14},
number = {28},
month = {September},
issn = {1735-7977},
pages = {137--161},
numpages = {24},
keywords = {زمین لغزش، حساسیت، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، حوزه آبخیز بار نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش‌خور پس انتشار
%A حسین زاده, سیدرضا
%A نژادسلیمانی, حمید
%A نداف سنگانی, مهوش
%J علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد
%@ 1735-7977
%D 2018

[Download]